ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Зыужьыныгъэм  и къежьапIэ»  центрхэр  къыщызэIуахынущ

2021-02-18

  • Бахъсэн щIыналъэм и курыт еджапIэхэм 2021 гъэм къриубыдэу къыщызэIуахыну я мурадщ «Зыужьыныгъэм и къежьапIэ» центру хы.

  • Муниципалитетым егъэджэныгъэмкIэ и управленэм къызэритамкIэ, иджыпсту лажьэ апхуэдэ центрхэм къащхьэщыкIыу, «Зыужьыныгъэм и къежьапIэщIэхэм» естественнэ-щIэныгъэ, технологие унэтIыныгъэхэр яIэу щыты-нущ.
  • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм зэрыщыжаIамкIэ, нобэм ирихьэлIэу республикэм и муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм щолажьэ «Зыужьыныгъэм и къежьапIэу» 69-рэ. 2021 гъэм къриубыдэу абыхэм къахэхъуэнущ иджыри 38-рэ.
  • Къантемыр Самие.