ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

МахуэшхуэмкIэ йохъуэхъу

2020-12-10

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым ди республикэм щыпсэухэм щехъуэхъуащ Хэкум и лIыхъужьхэм я махуэм къыхэкIыу.

  • «Дэ яхуэфэщэн пщIэ яхудощI Хэкум псэемыблэжу хуэлэжьа ди япэ итахэм я лIыхъужьыгъэм, догъэлъапIэ хахуагъ ин зыхэлъ, дыщалъхуа щIыпIэм, цIыхугъэ лъагэм, мамырыгъэм, къэралым щыпсэухэм я зэIузэпэщыныгъэм папщIэ Iуэху къызэрымыкIуэхэр зэфIэзыгъэкIыу нобэ псэухэр.
  • ЛIыхъужьхэр сыт щыгъуи щапхъэ яхуэхъунущ Хэкур фIыуэ лъагъунымкIэ, ди бынхэмрэ къытщIэхъуэ щIэблэмрэ я гъуазэу щытынущ. МахуэшхуэмкIэ сынывохъуэхъу!», — дыкъыщоджэ КIуэкIуэ Казбек и тхыгъэм.
  • Къэхъун Бэч.