ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ГЕРГОКОВЭ Тамарэ Хьэрун и пхъур

2020-07-28

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и лъэпкъ щэнхабзэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. 2020 гъэм бадзэуэгъуэм и 26-м и ныбжьыр илъэс 82-м иту дунейм ехыжащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и артисткэ Гергоковэ (Созаевэ) Тамарэ Хьэрун и пхъур.

  • Тамарэ Ленинград консерваториер къиухат уэрэджыIакIуэ IэщIагъэр иIэу. ЕджапIэ нэужьым илъэс куэдкIэ ар щытащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Къэрал филармонием и уэрэджыIакIуэ пажэу, балъкъэр лъэпкъ макъамэ щэнхабзэм и псыпэр езышэжьахэми ящыщщ. Абы бгъэдэлъ зэчийм пщIэ хуэзыщIхэм занщIэу къацIыхурт, фIыуи ялъагъурт и макъ дахэр. Тамарэ и уэрэд жыIэкIэм, ахэр Iэзэу зэригъэзащIэм я фIыгъэкIэ цIэрыIуэ хъуащ, цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и композитор куэдым я IэдакъэщIэкIхэр, апхуэдэуи ящыгъупщэжа макъамэхэр цIыхубэм къахихьэжауэ нобэми жаIэ.
  • Тамарэ и IэзагъымкIэ ядэгуашэрт Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ и училищэм щеджэхэм. ЩIалэгъуалэр абы хуигъасэрт уэрэд жыIэным. Абы и нэIэ зытета куэдым иужькIэ цIыхубэм я пщIэ къалэжьащ.
  • Тамарэ Хьэрун и пхъум и гъащIэр тыхь хуищIащ фIыуэ илъагъу Iуэхум икIи лъэпкъ щэнхабзэм къыпхуэмылъытэным хуэдиз хэлъхьэныгъэ хуищIащ.
  • ЦIыху псэ къабзэм, зэчиифIэм и фэеплъыр Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм ягу илъынщ.
  • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэ.