ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Аслъэныр нэхъ лъэщт

2020-01-10

  • КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ КъБКъМУ-м и агроном факультетым и япэ курсым щеджэ Аслъэн Тамерлан Мэзкуу щекIуэкIа Урысейпсо студент джэгухэм кикбоксингымкIэ пашэныгъэр щиубыдащ. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ еджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ КIурашын Заремэ.

  • ЗэрыщалIэ дыдэм емылъытауэ, Тамерлан дунейпсо класс зиIэ спортым и мастерщ. 2015, 2016 гъэхэм урысейпсо зэхьэзэхуэм щытекIуащ, 2015 гъэм дунейпсо зэпеуэм, 2016 гъэм Европэ зэхьэзэхуэм пашэныгъэр къыщихьащ. 2017 гъэм Урысейм и чемпионатым, 2018 гъэм дунейпсо чемпионатым жэз медалхэр щызыIэригъэхьащ.
  • Мэрзэхъу къуажэм щыщ Тамерлан щысабийм къыщыщIэдзауэ щхьэзакъуэ гъащIэм хуэхьэзыру къэхъуащ. Пасэу адэ-анэр зыфIэкIуэда щIалэ цIыкIур и анэшхуэм ипIыжащ. ГъащIэм и хъугъуэфIыгъуэ нэхъыщхьэу абы къилъытэр унагъуэрщ. КикбоксингымкIэ зыгъэсэн щIидзащ 2013 гъэм. КъыдэкIуэтей ныбжьыщIэхэм я щапхъэу спортсмен цIэрыIуэ хъуну щIохъуэпс.
  • Мэзкуу щызэхэта зэхьэзэхуэм и финал зэIущIэм Аслъэным хьэрхуэрэгъу къыщыхуэхъуащ Шэшэным щыщ, Мэзкуу къалэм и цIэкIэ зыкъэзыгъэлъагъуэ спортсменыр. Килограмм 86-м нэблагъэ зи хьэлъагъ Саралидзе Айдин и гъэсэныр абы ефIэкIащ икIи дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ.
  • «ТекIуэныгъэр къэсхьыным гугъущэ сыдехьауэ схужыIэнукъым, финалым тынш дыдэу сынэсащ. Си хьэрхуэрэгъури мыIейуэ зауэрт, ауэ а махуэм зи кIэн къикIар сэращ», — къыддогуашэ Тамерлан.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.