ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ди щIалэгъуалэм  я зыгъэпсэхупIэ

2019-07-27

  • Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр дахэу щагъакIуэхэм ящыщщ Дунейпсо Адыгэ Хасэм къызэригъэпэща «Адыгэ вагъуэзэшибл» зэхыхьэр.

  • «Налшык Курорт» зыгъэпсэхупIэм махуэ зыбжанэ нэгузыужьу щагъэкIуащ Сирием къикIыжу ди деж къэIэпхъуэжа ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэм, Иорданием, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ цIыкIухэм. А Iуэху дахэм трагъэкIуэдэну ахъшэр ДАХ-м къыщихьащ УФ-м и Президентым и Грантхэм я фондым къызэригъэпэща зэпеуэм.
  • Илъэсиблым щегъэжьауэ пщыкIутхум нэс зи ныбжь сабий плIыщI щызэрыцIыхуащ, зэныбжьэгъу щызэхуэхъуащ абы. НыбжьыщIэхэм анэдэлъхубзэр щрагъащIэ дерсхэр, мастер-классхэр, акъылзэхэдзэ, я къэухьым зезыгъэужь зэпеуэ гъэщIэгъуэнхэр драгъэкIуэкIащ.
  • ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий фIыщIэ яхуищIащ сабийхэм къегугъуу къабгъэдэта псоми.
  • ХьэщIэ цIыкIухэм папщIэ нэгузыужь концерт къызэрагъэпэщат ди республикэм щыщ сабий зэчиифIэхэм, лъэпкъ къафэхэмкIэ «Кавказ пшэплъхэр», «Асса» ансамблхэм, «Ритмы гор» бэрэбэнауэ гупым. Абыхэм гуимыхужу зыкъагъэлъэгъуащ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщыIа пIалъэм къриубыдэу сабийхэм ди щIыналъэм и щIыпIэ дахэхэм зыщрагъэплъыхьащ, ахэр нэхъ гъунэгъуу ирагъэцIыхуащ. Псом хуэмыдэу гукъинэж ящыхъуащ «Трек» гуэлым кхъуафэжьей цIыкIухэмкIэ зэрыте-тар. ИужькIэ ныбжьыщIэхэр сурэт щIынымкIэ зэпеуащ, нарт эпосым щыщу езыхэм нэхъыфIу ялъагъу лIыхъужьым и теплъэр къагъэлъагъуэурэ.
  • Гукъыдэж зиIэхэм лъэпкъ къафэ-хэм зыхуагъэсэнуи Iэмал яIащ.
  • Шэч хэмылъу, а гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэм щыIа сабийхэм къахуэщхьэпэн куэд абы къыхахащ. Нэхъыщхьэращи, лъэпкъ, хэку лъагъуныгъэм и IэфIыр зыхащIэну Iэмал яIащ.
  • Щомахуэ Залинэ.