ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

АдыгэлI хахуэт  Балъкъэр Аслъэн

2019-07-27

  • КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, полицэм и генерал-лейтенант Ромашкин Игорь «ЛIыгъэм и орденыр» иритыжащ Балъкъэр Каринэ, Урысей МВД-м Налшык къалэмкIэ и Управленэм и ГИБДД-м и ДПС-м и батальон хэхам и инспектор, бзаджащIэхэм я зэранкIэ игъуэ нэмыс хъуа Балъкъэр Аслъэн и щхьэгъусэм.

  • 2019 гъэм щIышылэм и 24-м Налшык къалэ Суворовымрэ Идарымрэ я уэрамхэм я зэхэкIыпIэм деж къулыкъур щезыхьэкI ДПС-м и инспекторищым къатеуащ щIэпхъаджащIи 4 икIи хабзэхъумэхэм языр сэкIэ къауIэри, бзаджащIэхэм загъэпщкIужыну яужь итащ, арщхьэкIэ къайхъулIакъым, ахэр яукIыжащ. Полицэм и лейтенант Балъкъэр Аслъэн игъуэта уIэгъэхэм къахуегъэлакъым.
  • И къалэныр игъэзащIэу къигъэлъэгъуа лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ папщIэ полицэм и лейтенант Балъкъэр Аслъэн Артур и къуэм Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир и унафэкIэ къыхуагъэфэщащ «ЛIыгъэм и орденыр», мыпсэужу.
  • Ромашкин Игорь, дамыгъэ лъапIэр щритыжым, яхуэгузэващ хэкIуэдам и щхьэгъусэмрэ и адэмрэ. Абы къыхигъэщащ Балъкъэр Аслъэн пщIэ къэзылэжь лэжьакIуэу, полицей хахуэу зэрыщытар, Хэкум хуэпэжу, республикэм и мамырыгъэмрэ зэпIэзэрытыгъэмрэ ихъумэу, офицер нэсу зэрыхэкIуэдар.
  • Балъкъэр Каринэ министр Ромашкин Игорь, министерствэм и къулыкъущIэхэм фIыщIэ яхуищIащ я лэжьэгъу, ныбжьэгъу хэкIуэдам и унагъуэм гулъытэ къызэрыхуащIым, сыт щыгъуи я нэIэ къызэрытрагъэтым папщIэ.
  • КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэ.