ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ныбжь дахэ Тхьэм зыхуигъэфэщахэр

2019-06-20

  • Къулъкъужын Ипщэ къуажэм щыпсэу Дыгулыбгъу Исуф Дул и къуэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 90 ирикъуащ.

  • И махуэмкIэ абы ехъуэхъуащ Бахъсэн район администрацэм и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ Къэзан Зауррэ къуажэ администрацэм  и унафэщI АфIэунэ Хьэжмухьэмэдрэ. Абыхэм нэхъыжьым иратыжащ УФ-м и Президент Путин Владимиррэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ я хъуэхъу телеграммэхэр.
  • Исуф илъэс 50-кIэ колхозым щылэжьауэ ветеранщ. Ауэ абы и закъуэкъым, зауэ зэманми зэрылэжьам папщIэ ветеран цIэр зэрехьэ. И щхьэгъусэ Iэсиятрэ абырэ сабиих зэдапIащ, зэдагъэсащ, гъащIэм лъэ быдэкIэ хагъэуващ.
  • Апхуэдэуи къулыкъущIэхэр хуеблэгъащ ПсыкIэху жылэм щыщ Бекъазы Хьэмид Ибрэхьим и къуэм. Абыи егъэлъапIэ илъэс 90 зэрыхъур. Хьэмид зэман кIыхькIэ «Баксанский плодопитомник» совхозым щылэжьащ, къуажэм и нэхъыжьхэм я советым хэтщ, ПсыкIэху и жылагъуэ IуэхухэмкIэ хузэфIэкI ещIэ. Сыт и лъэныкъуэкIи гъащIэм фIыуэ хэзэгъауэ бынищ иIэщ.
  • Дэри дохъуэхъу зи махуэр зыхуагъэлъапIэ нэхъыжьыфIхэм, икIи узыншагъэ быдэ яIэну ди гуапэщ!
  • ЧЫЛАР Аринэ.