ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псоми  фIыуэ  тлъагъу  цIыхухэр

2019-04-02

 • Гъатхэпэм и 27-м, Театрым и дунейпсо махуэр, ди республикэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ. Ар къызэригъэпэщат КъБР-м и Театрым и лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэхэм.

 • Музыкэ театрым и етIуанэ къатым щызэхуэсат театр гъуазджэм и лэжьакIуэхэр. Абыхэм «я гъусэт» а артистхэм ягъэзэщIа роль бжыгъэншэхэр, къагъэщIа дуней телъыджэхэр. «Дуней псор — театрщ», — жызыIар щыуатэкъым, ауэ театрыншэу иджырей дунейр уи нэгу къыщIэгъэхьэгъуейщ. Ди эрэм и пэкIэ 500 гъэм алыджхэм я къалащхьэ Афи- ны япэ дыдэ театрыр щаухуауэ щытащ. Лъэхъэнэ куэд блэкIащ, лъэныкъуэ зыбжанэкIэ зихъуэжащ театрми, ауэ и къалэн нэхъыщхьэу щытар нобэми хуэсакъыу ехъумэ, егъэзащIэ. Театрым и илъэсу мы гъэм ди къэралым зэрыщагъэувар къэплъытэмэ, абы игъуэт гулъытэмрэ пщIэмрэ нэхъ къаIэтыжыну гугъэфIхэр уагъэщI.
 • Пшыхьыр екIуу ирагъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артисткэ КIэхумахуэ ФатIимэрэ, Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрым и артист Мизиев Абубэчыррэ. Ар къыщызэIуахым я лэжьэгъухэм псалъэ дахэкIэ зыхуагъазэри, дэрэжэгъуэ, гурыфIыгъуэ щымыщIэну я IэщIагъэм къару мыкIуэщI къахилъхьэу псэуну ехъуэхъуащ ахэр.
 • Зэхыхьэ дахэм кърихьэлIат КъБР-м и Правительствэм и лIыкIуэхэр, Къэбэрдей-Балъкъэрым и ЦIыхубзхэм я зэгухьэныгъэм и Iэтащхьэ Къаскъул Аулият, Профсоюзхэм я рескомым и унафэщI Амщокъуэ ФатIимэт, УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Дау Марьянэ сымэ, нэгъуэщIхэри.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Театрым и лэжьакIуэхэм я дунейпсо махуэмкIэ зэрызыхуигъазэ хъуэхъу тхыгъэм къызэхуэсахэм къахуеджащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин.
 • УФ-м и Театрхэм я лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Калягин Александр къигъэхьа хъуэхъу тхыгъэм а зэгухьэныгъэм КъБР-м щиIэ къудамэм и унафэщI Фырэ Майе щигъэгъуэзащ къызэхуэсахэр. Абы итт: «ПщIэ зыхуэсщI ди ныбжьэгъу лъапIэхэ, фи профессиональнэ махуэмкIэ сынывохъуэхъу! Ди къэралым, фи гъащIэм фыкъэзыгъэщIэхъун Iуэху къыщымыхъуу фыпсэуну си гуапэщ. Дэ псори фIыуэ тлъагъу театрым дыщолажьэ, ар дэркIэ насыпышхуэщ. Фэ зэфIэкI фиIэщ, фыгубзыгъэщ, фи IэщIагъэм фыхуэпэжщ, цIыхухэм фIыуэ фыкъалъагъу, фи ролыщIэхэм бэр йожьэ. Нэхъыщхьэращи, узыншагъэ быдэ фиIэну сыфхуохъуахъуэ, адрей гугъуехь псоми фэ фыпэлъэщынущ. Театрым и илъэсыр, теат- рым и махуэр тхуэмахуэну!»
 • КъБР-м щагъэува спектаклхэм я деж щрагъэкIуэкIа зэпеуэм кърикIуахэри а пщыхьэщхьэм къапщытэжащ. Абы ипкъ иткIэ «ЩIыхьрэ лIыгъэрэ» номинацэм щытекIуащ УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал дра- мэ театрым и художественнэ унафэщI Фырэ Руслан. «Театрым, IэщIагъэм хуэпэжу зэрылажьэм, къигъэлъагъуэ зэфIэкI иным папщIэ» унэтIыныгъэм пашэ щыхъуащ УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и режиссёр нэхъыщхьэ Теувэж СулътIан.
 • Илъэсым къриубыдэу ди республикэм и театрхэм щрагъэкIуэкIа лэжьыгъэхэм япкъ иткIэ спектакль нэхъыфI хъуащ Касон А. и «Дикарь» («ХьэжьэIужьэ») спектаклыр. Абы и режиссёрыр Фырэ Русланщ.
 • «Режиссёр дуэт нэхъыфI» Iыхьэм пашэныгъэр щиубыдащ Дэбагъуэ Романрэ Мизиев Абубэчыррэ (Ч. Айтматов и «Потерянные» романым къытращIыкIа спектаклым папщIэ). «Балетмейстер нэхъыфI» хъуар ПащIэ Рамедщ — («Аршин мал алан» опереттэ). «Сценографие нэхъыфI» зытхар Жылэ Къантемыррэ (Балъкъэр театр) Голодницкий Борисрэщ (Къэбэрдей театр). Театрхэм я артистхэм зэдагуэшащ «ЦIыхухъу роль нэхъыфI», «ЦIыхубз роль нэхъыфI», «Теплъэгъуэ кIэщIхэм хэта роль нэхъыфI», «Дуэт нэхъыфI» «Дебют» Iыхьэхэм щагъэува саугъэтхэр.
 • КъищынэмыщIауэ, УФ-м и Театрхэм я лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэм, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм къабгъэдэкI щIыхь тхылъхэмкIэ артист нэхъыфIхэр пшыхьым щагъэлъэпIащ.
 • Зэхыхьэр я уэрэд, къафэ дахэхэмкIэ нэгузыужь ящIат республикэм и уэрэджыIакIуэхэу Мамбэт Мадинэ, Абэнокъуэ Рустам, Холамханов Къайсын, ЦокIыл Азэмэт сымэ, нэгъуэщIхэми.
 • Щомахуэ Залинэ.
 • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.