ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэтащхьэ Темрезов Рашид, Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат сымэ Мейкъуапэ щызэхуозэ

2018-10-23

  • Жэпуэгъуэм и 20-м Мейкъуапэ щызэхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэтащхьэ Темрезов Рашид, Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат сымэ.

  • Законхэр къыдэзыгъэкI, гъэзэщIакIуэ властым я лIыкIуэхэр зыхэта зэIущIэм щытепсэлъыхьащ Кавказ Ищхъэрэм жылагъуэ зэгурыIуэныгъэмрэ зэпIэзэрытыныгъэмрэ щыгъэ-быдэным, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм, щIалэгъуалэ политикэм я IэнатIэхэм щызэдэлэжьэным, лэжьакIуэхэм я IэщIагъэмрэ щIэныгъэмрэ хэгъэхъуэным ятеухуа программэхэр зэщIыгъуу гъэзэщIэным, щIалэгъуалэм я щIыналъэ лагерхэмрэ зэхыхьэшхуэхэмрэ къызэгъэпэщыным, щэнхабзэ, гуманитар зэпыщIэныгъэхэм зегъэубгъуным, абы хиубыдэу КъБР-р, КъШР-р, Адыгейр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа Iуэхухэр гъэхьэзырыным.
  • Гулъытэ хэха хуащIащ «Росатом» къэрал корпорацэмрэ УФ-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм- рэ медицинэм и IэнатIэм и лэжьэкIэр къэIэтыным хуэгъэзауэ зэщIыгъуу ягъэхьэзыра проектым щIыналъэхэр зэрыхэтым.
  • Зэкъуэш республикэхэм я унафэщIхэм жаIащ экономикэ, социальнэ, щэнхабзэ IэнатIэхэм ди щIыналъэхэр зэрыщызэдэлажьэм нэхъри зрагъэубгъуну зэрамурадыр.
  • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.