ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зэгъунэгъу   щIыналъэхэр зэман  къэкIуэнум  дауэ зэрызэдэлэжьэнур

2018-10-23

  • Жэпуэгъуэм и 20-м Къэрэшей-Шэрджэсым щызэхуэзащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ КъШР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рашидрэ.

  • Ахэр тепсэлъыхьащ зэгъунэгъу щIыналъэхэр зэман къэкIуэнум зэрызэдэлэжьэнум, Налшык къалэм нэхъ япэкIэ Iэ зыщытрадзауэ щыта зэгурыIуэныгъэм тету, 2019 гъэм ди республикэхэм я илъэсыр щIыналъитIми щегъэкIуэкIыным.
  • КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщхьэху-кIащ дызыхуэкIуэ гъэм зэкъуэш рес-публикэхэм яку дэлъ щэнхабзэ, социальнэ, экономикэ зэпыщIэныгъэхэр нэхъри нэхъ быдэ зэрыхъунум шэч къызэрытримыхьэр.
  • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.