ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ХьэщIэхэмрэ бысымхэмрэ тыгъэхэр зэIэпах

2018-09-25

  • «Адыгэ псалъэ» газетым и хьэщIащ Тыркум щыпсэу хэхэс адыгэхэм я щIэблэ сурэтыщI Бзаджэ Эргун, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XII Конгрессым и лIыкIуэхэу Хьэпай Биль­гиерэ Токъу Несринрэ.

  • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Му­хьэмэд Тыркум къикIа ди лъэпкъэ­гъухэр хи­гъэ­гъуэ­защ редакцэм и тхы­дэмрэ и лэжьыгъэм­рэ зыхуэдэм.
  • Бзаджэ Эргун и Iэ­дакъэ къыщIэкIа лэ­жьыгъэхэр Адыгэхэм я махуэм ирихьэлIэу Налшык щигъэлъэгъуащ. А сурэтхэм ящыщщ абы ХьэфIыцIэ Му­хьэмэд ­тыгъэ къыхуищIар. Ап­хуэ­дэу Дунейпсо Адыгэ Хасэм и вице-президент, «Адыгэ псалъэ» газетым и лэ­жьакIуэ Щоджэн Iэминати зы сурэт ­къритащ, и лэжьыгъэм къы­щи­гъэ­сэ­бэпын папщIэ. Мухьэмэд хьэщIэхэм яритащ «Кабардино-Бал­кария» сурэ­тылъэ-альбомыр, Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щри­къум ирихьэлIэу къыдагъэкIар.
  • Хэкурысхэмрэ хэхэс­хэмрэ гуапэу зэбгъэдэсащ, я Iуэху зыIутымкIэ зэ­щIэуп­щIащ, дяпэкIи зэрыщIэну, зэкIэ­лъы­кIуэну зэгурыIуащ.
  • ТЕКIУЖЬ  Заретэ.
  • Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.