ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэр» адыгэ унагъуэ псоми илъын хуэдэу

2018-09-25

  • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
  • ФокIадэм и 1-м щIи­дзауэ КъБР-м Пощт зэ­пы­щIэ­ныгъэхэмкIэ и управленэм ирегъэкIуэкI 2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къы­фIэ­ры­хьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэным теухуа лэ­жьыгъэр.
  • Газетхэм ящыщу «Адыгэ псалъэм» и за­къуэщ Къэбэрдей-Балъ­къэрым ди анэдэлъхубзэкIэ къы­щы­дэкIыр. Ды­зэригугъэмкIи, ар яIэ­рыхьэн хуейщ дэтхэнэ зы адыгэ унагъуэми.
  • ГъэщIэгъуэн куэд къивгъуэтэнущ ди газетым и къыдэкIыгъуэхэм — политикэ, экономикэ, щэнхабзэ, гъуаз­джэ, спорт хъыбарыщIэхэр, ди тхы­дэм, ди хабзэ-бзыпхъэ­хэм ятеухуа тхыгъэхэр, нэ­гъуэщI куэди.
  • Газетым Iэ щытевдзэ хъунущ КъБР-м и пощт Iуэху­щIапIэхэм.
  • «Адыгэ псалъэм» и Iэ тедзапщIэр илъэс ны­къуэм сом 612-рэ кIэ­пIей­кIэ 78-рэ хъууэ аращ.
  • Ди индексыр 51531