ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-09-04

  • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм, КъБР-м и ТхакIуэхэм, и Журналистхэм я зэгухьэныгъэхэм, «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Заман», «Советская молодежь», «Горянка» газетхэм, «Iуащхьэмахуэ», «Минги Тау», «Литературная Кабардино-Балкария», «Нур», «Нюр», «Солнышко» журналхэм, «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м, «Къэбэрдей-Балъкъэр» ВТК-м, «Налшык-НОТР» ОРТК-м, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм, «Тетраграф» ООО-м я лэжьакIуэхэм гущIыхьэ ящыхъуащ КъБР-м и ТхакIуэхэм, Журналистхэм я зэгухьэныгъэхэм хэта, «Iуащхьэмахуэ» журналым жэуап зыхь и секретарь ХьэIупщы МуIэед ТIалэ и къуэр дунейм зэрехыжар икIи абы и Iыхьлыхэмрэ и благъэхэмрэ яхуогузавэ.