ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

CызэплъэкIыху къэсащ щIымахуэр

2018-09-04

 • Ацкъан Руслан и тхыгъэщIэхэр
 • * * *
 •  Слъагъу хуэдэщ, хъуащ щытепщэ гъатхэр
 • сызыхуэзэш адэжь щIыналъэм.
 • Дяку къыдыхьауэ щытми гъэхэр,
 • сигу езэшар абыкIэ маплъэ.
 •  

 • Гъэхэм яку дэкIыу сиIэщ лъагъуэ,
 • абы щIэх-щIэхыурэ сытохьэ.
 • Си гъуэгур кIыхьщ, теуэгъуэу плъагъуми,
 • хэзгъэщIым нэхъ нэхъыбэ хохъуэ.
 •  
 • Сыщалъхуа пщIантIэм сыдыхьэжми,
 • сыкъэкIуэжауэ абы къикIкъым.
 • СыкъыщIэкIынущ ещхьу хьэщIэм,
 • сыщыпсэу щIыпIэр сигу пымыкIыу.
 •  
 • Къэлъэтэж бзурэ пэт къыстокIуэ, —
 • щопсэу си лъахэм щIыIэ хъухукIэ.
 • Сэ сытохьэж сыпIащIэу гъуэгум,
 • къыхэзгъэхъуауэ стелъа щIыхуэм.
 •  
 • Слъагъу хуэдэщ, нэр щIесыкI хужьыгъэм,
 • щоуэркъри гъатхэр адэжь лъахэм.
 • Зэ догуэт, сыщыуа си гугъэщ,
 • сызэплъэкIыху къэсащ щIымахуэр…
 •  
 • * * *
 •  
 • СыдэкIуэтейри Iуащхьэ гуэрым,
 • акъужьыр здепщэмкIэ сыплъащ.
 • Нэсауэ жыжьэ дыгъэр кIуэжти,
 • и бзийуэ хъуар зришэлIэжт.
 •  
 • Абы иужьым иувауэ
 • мы дунеижьыр сэ къысфIэщIт.
 • ГужьеигъуафIэ занщIэу хъуауэ
 • зашийти удзхэм — щIыр къыщIэщт.
 •  
 • ЗыхэсщIэрт Iуащхьэр зэрыбауэр,
 • къысфIэщIу зэм сытриIэтыкI.
 • ЖиIэну хэтт зыгуэр гувауэ,
 • абы и Iуэхури мытыншт.
 •  
 • Гур кIэлъыIэбэу, псэр кIэлъеIэу
 • дыгъэр уэгу гъунэм йобэкъуэж.
 • Сыщытщ, гурыщIэхэр къыстекIуэу,
 • псэ зыпыт псори хъуащ си къуэш.
 •  
 • Дэтхэнэ зыми сыщогугъыр,
 • къысхуейуэ псори къысщохъуж.
 • Апхуэдэу псэхэр зэрыIыгъыу
 • сымылъэгъуам, си фIэщ мыхъунт.
 •  
 • СхэщIари, къысхэхъуари сщIыгъуу
 • сэ Iуащхьэ задэм сыкъохыж.
 • ИкIащ акъужьым и щIэщыгъуэр,
 • здепщэ лъэныкъуэри ехъуэж.
 •  
 • ИгъэупщIыIужу щIыр, къежыхьыр.
 • Мывэм къелыгъуэри — зопщэж.
 • Сэри сыщыщщ мы зэрызехьэм,
 • абы сыхэпшмэ — сыгъуэщэнщ…
 •  
 • * * *
 •  
 • Ныбжь гуэрхэр къыщIоувэ нэгум,
 • къысфIэщIрэ слъагъурэ сымыщIэу.
 • УвыпIэ куэд си гъащIэ тIэкIум
 • абыхэм щаубыдащ, мыупщIэу.
 •  
 • Щопсэу а ныбжьхэр бгъуэнщIагъ нэщIхэм,
 • щахуэмыхьыжым деж къыщIэкIыу.
 • Дунейм къытохьэ ахэр жэщкIэ,
 • къурш ныбжьым зыхагъапщкIуэ щIыкIэу.
 •  
 • Заплъыхьыр, сакъыу, жыжьэ даIуэу,
 • къапкърыкI нэхури согъэщIагъуэ.
 • Зи ныбжьхэр ахэр — къызгуроIуэ —
 • дунейм тетыжкъым Iэджэ щIауэ.
 •  
 • ДымыщIэ гуэр абыхэм ящIэ,
 • ар зыхызощIэ сэ гукъуэпскIэ.
 • Iуэхушхуэ дэлъщ абыхэм я пщэм,
 • къэтщIэнщ ар, и зэманыр къэсым.
 •  
 • Къысхуэнэр зэкIэ, псэху сымыщIэу,
 • къэкIуэнум сежьэу зезгъэсэнырщ.
 • Еухыр жэщыр. Щэхуу ныбжьхэр
 • щIохьэж бгъуэнщIагъхэм, гупсысэну…
 •  
 •  
 • Сабиигъуэм щыщ
 •  
 • И макъыр псыежэхым псыхъуэм дэзщ.
 • Абы хохьэжри жыгхэм къаIущэщыр,
 • щызгъакIуэу хым и Iуфэм
 • къысфIощI жэщыр,
 • уэгу гъунэр къысщохъужыр хым и нэз.
 •  
 • Мы гъатхэ жэщыр слъэгъуа псом емыщхь,
 • къиубыдым нэм хэпхъащ иджы
 • хужьыгъэр,
 • сымыщIэ къэгъэгъауэ фIэкI кIыфIыгъэр.
 • Балигъ сыхъунум къэнар зым щымыщ.
 •  
 • Ди къуажэм дэкI гъуэгу закъуэм сытехьэнщ,
 • къысхуэгумащIэ ди хьэр ныскIэлъыжэу.
 • Абы, зрилъэфыхьрэ, игъэзэжым —
 • зэшыгъуэ куум ещхь гуэр
 • къыспкърыхьэнщ.
 •  
 • АрщхьэкIэ къэзгъэзэнкъым. Сыхыхьэнщ
 • зэм-зэмкIэ уэгур зыгъэтхытх гъащIэшхуэм.
 • СызыпIа лъахэм къыстенэнщ и щIыхуэ.
 • Ар япшыныжым щыщкъым, щIы уи фIэщ.
 •  
 • 253-нэ сонет
 •  
 • Си нэр зэтеспIэм, нэхъыбэ солъагъу,
 • кIуар къыхыхьэжу, къэкIуэнур къыхыхьэу.
 • Си псэр джэгужкъым — ещIэж къызэлар,
 • макIуэ си гъащIэр, пэщIэту ухыгъэм.
 •  
 • Хыр зи инагъыр щызоуэ си нэгу,
 • зэми икIуэтрэ уэгу гъунэр илъэсу.
 • Лъэтэж кърухэм хагъэщIыр я гъуэгу,
 • я хъуреягъыр джэ макъкIэ пхагъэзу.
 •  
 • Абыхэм ягу щыщIэр зымыщIэр сэра?
 • ПщIэжмэ, тепхъащ дунеижьым
 • си лъэпкъыр.
 • Си нэр зэтеспIэм, щIы щIагъри солъагъу,
 • уафэм и къуагъым щигъэпщкIури
 • солъагъур.
 •  
 • Куэд щызэблокIыр аргуэру си нэгум.
 • Си нэр зэтесхмэ, Iэпхъуэнухэщ си гум.
 •  
 • 254 нэ сонет
 •  
 • Щопсэу зы цIыху иджыри
 • си Iэпкълъэпкъым,
 • ар зэм сэ сщыщщ, зэм хамэм хуэдэ гуэрщ.
 • Езым зебжыж си гъэру — сэ ар сIыгъкъым,
 • сыIэщIэкIыну сыщыхэтри куэдщ.
 •  
 • Щымыхъун дыдэм деж ар къыспоувыр,
 • къемызэгъ псалъэ кърилъхьэнщ утыку.
 • Абы жиIар къалъытэурэ нэхъыфIу,
 • нэхъыбэр си гурыщIэхэм хуэдэгущ.
 •  
 • Абырэ сэрэ диIэр зы гъуэгуанэщ,
 • зэгъусэу дылIэжынуи къыщIэкIынщ.
 • КъытхужаIэнущ: — ЗэрытегъэкIуакъым,
 • зыр течыгъуеймэ, адрейр тэмакъкIэщIт.
 •  
 • Ар сигу нэхъ ирохьыж, кIуэтэху
 • си ныбжьыр.
 • ЩIэх-щIэхыурэ аращ гуитIщхьитI
 • сызыщIыр.
 •  
 • 255-нэ сонет
 •  
 • Жэщыр ибг иуащ щыжысIэ дыдэм,
 • блэкIа махуэр гум къыщIитхъыу хуожьэ.
 • Си дунейм щыщ Iыхьэ нэщI хъуа хуэдэщ,
 • ар си гъащIэ кIэщIым зэрыхэщIрэ.
 •  
 • Сыт дыгъуасэ, адрей псом емыщхьу,
 • къыщыхъуар си гъащIэм? — согупсысыр.
 • ЩыIэу сэ апхуэдэ гуэр сымыщIэ,
 • йокIуэкI псори а зэрыщытыпсу.
 •  
 • Ауэ щыхъукIи — дыгъуасэрей махуэр
 • къысфIоувэ махуэ куэдым япэ.
 • Зэм ар къыщIэкIыну си фIэщ мэхъур
 • зы Iуэхушхуэ гуэрхэм я щIэдзапIэу.
 •  
 • Нэху зэрыщыр хъуа нэужькIэ IупщI,
 • си къэкIуэнум и джэ макъ къэIунщ.
 •  
 • 256-нэ сонет
 •  
 • Аращи, согъэзэжыр си хэщIапIэм,
 • щыIэжкъым си псэм къыщимыкIухьа.
 • Зэхэздзыжынущ хуэму сиIэр псапэу,
 • къэсхьар гуэныхьу, лейуэ къыстехьар.
 •  
 • Изгъэзэгъэжрэ и пIэ мис а псори
 • зы гугъэ гуэрхэр къысхуэнэж нэужь,
 • нэхъ ерыщыжу щIэздзэжынщ сыпсэууэ,
 • гъуэгу кIыхьхэм щамылъагъуми си лъэужь.
 •  
 • ДэкIыгъуэр сыт, егъэзыхыгъуэрщ гугъур,
 • зыгуэркIэ урихьэжьэм — зэфIэкIащ.
 • Сыщыхуеинур дяпэкIэщ си гугъэм,
 • гъусэ нэхъ пэжыр ара къыщIэкIынщ.
 •  
 • Сыплъыхъуэжынущ уэри — ар зэгъащIэ.
 • Езым сымыщIэу ухэтащ си гъащIэм.
 • * * *
 •  
 • Я куэбжэпэм деж щыт жыг закъуэм
 • зыкъом щIауэ ар теплъэ хъужкъым,
 • ауэ и гур бгъэм имызагъэ,
 • къыщIигъэхьэм и нэгу ар гъужу.
 •  
 • Закъуэныгъэ щапхъэу а жыгыр
 • къилъытащи абы зэгуэрым,
 • къыщытекIуэм и деж зэшыгъуэр,
 • ар здэщыIэ лъэныкъуэмкIэ кIуэркъым.
 •  
 • ЗыщIэхъуэпсыр мэхъур куэдыIуэ.
 • И щIалэгъуэщ, мэпабгъэ и гур,
 • псым елъэнущ тету кIуэрыкIуэм,
 • ауэ быдэу епхащ и щIыгум.
 •  
 • Зэпичынщи, узу, къуэпс гуэрхэр,
 • гъуэгу техьэнщ ар махуэу е жэщу.
 • СощIэ, ар сыздэщыIэм къэкIуэнущ,
 • дяку дэлъ гъуэгум псынщIэу хигъэщIу.
 •  
 • Ар къэсынкIэрэ хъунщ пасэIуэу,
 • сымыхьэзыру сыхуэзэну.
 • Ар къэкIуэнкIэри хъунщ кIасэIуэу,
 • сыщимыгъуэтыжынум зэи.
 •  
 • Ар къэкIуэнущ — аращ нэхъыщхьэр.
 • IэщIэкIар зэшым зым хуэубыдкъым.
 • СфIэфIт къыщхьэпэмэ си лъэужьыр,
 • къэскIуащ сэри а гъуэгу дыдэр…
 •  
 • * * *
 •  
 • ГумащIэ сохъу, сахуэзэмэ унэжьхэм,
 • зысIэжьэу, сыздежьам сыкъыкIэрыхуми.
 • Унэжьхэр щытщ, тегупсысыкIым ещхьу,
 • сэ сфIэфI пхъэм и мэ гуакIуэр
 • къакIэрихыу.
 •  
 • ГъущI Iэджэ зыхэлъ унэхэр мэлыдыр,
 • я напщIэм телъщ абыхэм я лъагагъыр.
 • УнэщIэхэр къызжаIэми нэхъ быдэу,
 • унэжьхэм къыхызох я гумахагъыр.
 •  
 • Сэ жьы хъуа цIыхухэм изогъэщхъ
 • унэжьхэр,
 • къэсахэм нобэм, гугъуехь Iэджэм къелу.
 • ТекIыжа пыIэм ещхьу слъагъу унащхьэм
 • къыщIэплъ щхьэгъубжэ къэскIэ гущIэм
 • къоплъэ.
 •  
 • Я гъащIэм пшэм хэт пэшхэм щыпсэу
 • цIыхухэм
 • бзу мылъэтэфым и дунейщ хэслъагъуэр.
 • Губзыгъэт ди адэжьхэр: унэр абыхэм
 • щытакъым ящIу жыгым нэхъ нэхъ лъагэу.
 •  
 •  
 • * * *
 •  
 • Сыту лIыфI куэд мы дунейм тета.
 • ГъащIэр яхьами зэхэзехуэну,
 • Я нэхъ шынагъуэм пимыкIуэта.
 • Нобэ допсэур ахэр къытхуэту.
 •  
 • Нобэ допсэур. Зэм къысфIощIыж
 • дымыпсэуами — зы къэмыхъуну.
 • ЛIыфIхэм къахьахэр куэдрэ дощэж,
 • мылъкуу къэтлъытэм къыхэдгъэхъуэну.
 •  
 • Сыту лIыфI куэд мы дунейм тета.
 • Уафэм сыхоплъэ, гурыщIэр къеблу.
 • ЛIыфIхэм я псэхэр щыпхылъэтам
 • къэна гъуанэхэм вагъуэхэр къоплъыр…
 •  
 • * * *
 •  
 • Щыуагъэу сщIар къызолъытэжыр,
 • зырызу щызгъэвыжу гущIэм.
 • Яхэтщ къыщысхь си гукъыдэжым,
 • къахокIыр зыхуэсщIыни фIыщIэ.
 •  
 • Абыхэм куэдрэ си гъащIэр
 • зэтраухуащ, ираIуэнтIэкIыу.
 • СымыщIэ гуэр аргуэру къасщIэрт,
 • къызэжьэу нэхъыбэж къыщIэкIырт.
 •  
 • Сопсэур зэкIэ, сыщIихьауэ,
 • къикIуэтыжыкIэ лъэпкъ сымыщIэу.
 • Зэбгъэзэхуэн мыхъун щыуагъэр
 • лIэныгъэ закъуэрщ — ар иужькIэщ.
 •  
 • * * *
 •  
 • Гум ихуа псалъэм солъыхъуэж,
 • ар псом нэхъыщхьэу къыщIэкIынут.
 • Абы епхауэ къысщохъуж
 • къысхуэна гъащIэм хулъэкIынур.
 •  
 • Ихуащ ар си гум. Дэнэ кIуа?
 • зэрыгъунэгъур зыхызощIэ.
 • Псалъэ лей къомыр къыстекIуэху,
 • а зым сылъыхъуэжынущ, сощIэ.
 •  
 • Ар мыкIуэдын. Къигъэзэжынщ,
 • сыпэмыплъэж зэгуэрым хъумэ,
 • къызэщIикъуауэ уафэм щыщ
 • е къыкIэрихыу псыхъуэм и мэ.
 •  
 • Дэ дызэщIыгъуу дыпсэунщ,
 • зы къэмыхъуа нэхъей, аргуэру.
 • ИтIанэ сыткIи къызэупщI,
 • усхуэмылъыхъуэ сыздэкIуэнум.
 •  
 • * * *
 •  
 • Гур здэплъэм нэскIэ си дунейщ,
 • жызоIэ, ауэ къыслъысыжыр
 • сэ сыздэкIуэфым нэс къудейщ,
 • нэхъ къасщтэу унэм сынэсыжым.
 •  
 • СыпIащIэу пщIантIэм сыдохьэж,
 • сыщIэсщ мамыру ди жыг щIагъым.
 • БлэкIауэ хъуар къысщхьэщохьэж,
 • къысщохъур зэрызехьэу къуаргъыу.
 •  
 • Къесынущ уэс — сэ согупсыс,
 • ирокIуэ щIыIэр си Iэпкълъэпкъым.
 • Жыг тхьэмпэр жьыбгъэм егъэсыс,
 • зэрыпыхунур сигъэлъагъуу.
 •  
 • ЗыщIыпIэ деж щIым къыщыпхоплъ
 • нэм къыщIэплъэну хэт жыг лъабжьэр.
 • Абы и плъэкIэм Iэджи хэлъщ —
 • я зэхуэдитIу щIым, уэгу лъащIэм.
 •  
 • Псэм пэгъунэгъухэм согупсыс,
 • зырызу сигукIэ сеубзэжу.
 • Яхэтыр мис а псоми зыщ
 • зэгуэр сщIа гугъэм ехъуэпсэжу.
 •  
 • А зыр си гъусэу сэ сыхуейщ
 • псэр здэкIуэм нэс пхысшыну лъагъуэ.
 • Гур здэплъэм нэскIэ си дунейщ,
 • арщхьэкIэ гури мэхъур набгъэ.
 •  
 • * * *
 •  
 • Ди къуажэкхъэм ситщ сэ аргуэру.
 • Къызопсалъэ жыг тхьэмпэ гъущэр.
 • КъызоупщI сыкъызыхуэкIуамкIэ,
 • Iущащэ защIэу, акъужьыр.
 •  
 • Сын зэхуакухэм сыдокIыр щэхуу,
 • сыдэт хуэдэ уэрам зэвым.
 • Щхьэгъубжэхэм къыдэплъ къысщыхъуу,
 • нэ сакъхэр къыхоплъыр мывэм.
 •  
 • Къуаргъ гуэр аддэ жыжьэу щохъущIэ.
 • Кхъэр ещхьщ жейм хилъэфа хьэблэм.
 • Бгъэм щIикъузэ фэкIа умыщIэу,
 • кхъащхьэ къэс илъщ щIым и IэплIэм.
 •  
 • ЩIым щIэлъхэм сепсалъэурэ сокIуэ,
 • зэм-зэмкIэ си гур къилъэту.
 • — Си анэм фыхуэсакъ, — жызоIэ, —
 • си адэми хуэфщI гулъытэ…
 •  
 • * * *
 •  
 • Сыт щыгъуи сегъэгушхуэ псы къиуам,
 • сышынэми лей гуэрхэр зэрихьэнкIэ,
 • Мес, жыгри здихьу, нэпкъыр къыгуэуащ,
 • мывэшхуэхэр, зэрышхыу, ирехьэхыр.
 •  
 • ЩымыIэу хуэдэ зи фIэщ хъужа псым
 • ищIам хущIегъуэжыну и гум къэкIкъым.
 • И гуащIэ уафэм хэлъщи мис а псом,
 • къыхуоплъыхыж, зигъэпщу, и зэфIэкIым.
 •  
 • И жапIэм, зыри къэмыхъуа нэхъей,
 • пщэдей дэувэжынущ псыежэхыр.
 • Уэгу къащхъуэ зы пшэ закъуэ щымыхъейм
 • зищIынущ псыр къиуауэ имыщIэххэу.
 •  
 • ИкIыхукIэ махуэр гущIэм щызесхьэнщ
 • зы пIейтеигъэ гуэр, ескъух мыхъуну.
 • Аргуэру, кIуэрэ пэткIэ, сигу къихьэнщ
 • псым и къежьапIэм нэс сыдэкIуеину…
 •  
 • Насып
 •  
 • — УздэщыIар уэ дэнэ, жэщыр
 • и сахуэу махуэм къыщысщыхъум,
 • дыгъэр, си гуауэр къыщIигъэщу,
 • и гъуэгу щытеувэжым щыгъуэ?
 •  
 • УкъысхуэкIуакIэ сыт имыгъуэу,
 • сыпхуэмеижу къыщыслъытэм.
 • Иджы нэгъуэщIхэм сахуолъыхъуэ
 • хъуэпсапIэу сиIа уи гулъытэм.
 •  
 • — Инщ мы дунейр. СызыхуэкIуэну
 • зи натIэм итыр Iэджэ мэхъур.
 • Сагъэгуващ сэ тIэкIу зыгуэрхэм,
 • сыджакIэ, бжэр къысхуIуамыхыу…
 •  
 • * * *
 •  
 • Хэт сыт жиIэми — лъэщщ упсэуну,
 • ар иджыщ щызыхэсщIэр нэсу.
 • СыкъокIуэлIэж пIейтейуэ си унэм,
 • си гъащIэ кIыхьыр зэуэ си гъусэу.
 •  
 • Мы си щытыкIэр — насыпышхуэщ.
 • СыIукIыжынукъым зэкIэ жыжьэ.
 • ДэнэкIи гъази, — псэр ягъэгушхуэу,
 • хэIэтыкIа нагъыщэщ жыгхэр…