ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

IэмалыщIэ къыхалъхьэ

2018-09-04

  • Урысей Федерацэм и ХъумапIэ банкым къэралым и ипщэ лъэныкъуэм къыщыхилъхьащ «Личный юрист» IэмалыщIэр.

  • Хабзэм ехьэлIа чэнджэщхэр дэнэ щIыпIэ щыIэми жэщми махуэми иджы зыIэрагъэхьэфынущ цIыху щхьэхуэхэми хьэрычэтыщIэхэми. «Личный юрист» сервисым зыпащIэфынущ зы унагъуэм щыщу цIыхуищым. Компанием и сайтым щыIэ щхьэзакъуэ кабинетым ихьэмэ, тхьэмахуэм къриубыдэу махуиблкIэ ар къагъэсэбэпыфынущ телефонкIи, электрон пощткIи, скайпкIи.
  • Клиентхэм чэнджэщ ярет банкым и лэжьэгъу «Европейская юридическая служба» ООО-м. Компанием иIэщ къэралым щынэхъ ин дыдэ call-центр. Ар зэрылажьэ илъэс 11-м къриубыдэу хабзэм и унэтIыныгъэ псомкIи юридическэ чэнджэщхэр итащ мелуани 3,5-рэ. Псори зэхэту апхуэдэ Iуэхутхьэбзэр къагъэсэбэпащ цIыху мини 850-м.
  • «Личный юрист» сервисыщIэм Iэмал къет юридическэ чэнджэщхэр IэщIагъэлI щхьэхуэхэм хуагъэхьэзырыну. Абы и фIыгъэкIэ хьэрычэтыщIэхэм яхузэфIэкIынущ, мылъкушхуэ трамыгъэкIуадэу, хэщIыныгъэхэр ягъэмэщIэну, юридическэ шынагъуэншагъэм хагъэхъуэну», — дыщигъэгъуэзащ «ХъумапIэ банк» ПАО-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщI Урысбий Хьэмидбий.
  • Клиентхэм «Личный юрист» Iуэхутхьэбзэр яIэрыхьэфынущ «Базовый», «Предприниматель» тарифхэмкIэ, сервис къыхахам елъытауэ.
  • Хьэтау Ислъам.