ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НыбжьыщIэ узыншэ нэхъыбэ щопсэу

2018-08-09

  • Зи ныбжьыр илъэс 14-м нэмыса сабийхэр нэхъ мащIэрэ щысымаджэ щIыналъэхэр Урысей Федерацэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм къигъэлъэгъуащ.

  • БлэкIа гъэм УФ-м и хэгъэгухэм ящыщу абыкIэ зи Iуэхур нэхъыфIыр Шэшэнымрэ (сабий мини 100 къэс сымаджа 62 969,7-рэ хуозэ) Къэбэрдей-Балъкъэрымрэщ (115 723,7-рэ). АдэкIэ къакIэлъокIуэ Тыва (125 022,2-рэ), Адыгэ (132 902,7-рэ) Бурят (141 168,6-рэ) республикэхэр.
  • ЩХЬЭЩЭМЫЩI Изэ.