ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ФIым я фIыжхэр ягъэлъапIэ

2018-01-16

  • Урысей Печатым и махуэр щIышылэм и 13-м щагъэлъэпIащ Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм. Зэхыхьэ гуапэм хэтащ республикэм и телевиденэхэм, газетхэм, журналхэм, радиом я лэжьакIуэхэр, министерствэ, къулыкъущIапIэ, IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм, районхэм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм зэрызахуигъазэ тхыгъэм къызэхуэсахэм къахуеджащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд. Абы итщ: «Шэч къытесхьэркъым традзэ прессэр цIыхур зыхуэныкъуэу, лэжьыгъэфIым и щапхъэрэ пэжагърэ къэзыгъэлъагъуэу сыт щыгъуи къызэрынэжынум, журналистым и IэщIагъэми кIуэ пэтми нэхъ пщIэшхуэрэ лъытэныгъэрэ зэригъуэтынум».
  • Республикэм и журналистхэм ехъуэхъуащ КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, граждан жылагъуэ институтхэм зегъэужьынымрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и комитетым и унафэщI Пащты Борис,   КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ — КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Говоров Сергей, «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщI Къэзанш Людмилэ, КъБР-м ухуэныгъэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъуэгу хозяйствэхэмкIэ и министр Къуныжь Вячеслав, КъБР-м курортхэмрэ туризмэмкIэ и министр ЩоджэнцIыкIу Мурат, КъБР-м лэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэу хъумэнымкIэ и министр Тюбеев Альберт, КъБР-м Транспортымрэ связымкIэ и къэрал комитетым и унафэщI Къудей Арсен, КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Шаваевэ Разият, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин сымэ, нэгъуэщIхэри.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщыхъу-къыщыщIэхэр, IуэхущIапIэхэм щекIуэкI зэхъуэкIыныгъэхэмрэ зыужьыныгъэхэмрэ пэжагъ хэлъу газетеджэхэм, телевизореплъхэм, радиом едаIуэхэм я деж нэзыхьэс журналистхэр щIыхь тхылъхэмкIэ, саугъэтхэмкIэ, псалъэ гуапэхэмкIэ ягъэлъэпIащ минис-терствэ, ведомствэ зэмылIэужьыгъуэхэм   я лIыкIуэхэм. Пшыхьым зи цIэ къыщраIуахэм ящыщу ди гуапэу къыхыдогъэщ «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэхэу КъБР-м лэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэу хъумэнымкIэ         и министерствэм и щIыхь тхылъ зыхуагъэфэща ЖьэкIэмыхъу Маринэ, КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 60 зэрырикъумрэ абы иригъэкIуэкIа зэпеуэм пашэ зэрыщы-               хъуамрэ папщIэ щIыхь тхылъхэр зрата Уэрдокъуэ Женярэ Щоджэн Iэминатрэ, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и щIыхь тхылъкIэ ягъэпэжа ТекIужь Заретэ, КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм и щIыхь тхылъкIэ ягъэлъэпIа Жыласэ Замир, УФ-м и УФСИН-м КъБР-м щиIэ къудамэм и щIыхь тхылъ зылъагъэса Щомахуэ Залинэ сымэ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналист нэхъыфIхэм папщIэ къызэрагъэпэща пшыхьыр гукъинэжу екIуэкIащ икIи абы зыкърезыгъэхьэлIахэм я нэгу зрагъэужьащ республикэм и уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэхэм.
  •  
  • БЖЬЫХЬЭЛI  Розэ.
  • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.