ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъэ еджэгъуэр зэхуащIыж

2017-06-10

  • Къып Мухьэмэд и цIэр зезыхьэ ГъуазджэхэмкIэ сабий школым, Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэтым, гъэ еджэгъуэр щызэ­хуащIыжащ. Ар адыгэ хабзэм и махуэшхуэ щIыкIэу къызэрагъэпэщащ.
  •  
  • Зэхыхьэм и хьэщIащ Бахъсэн район администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Iэхъуэбэч Ан­-дзор, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, Ху­дожествэхэмкIэ Европэм и ака­демием хэт КIыщ Мухьэдинрэ абы  и щхьэгъусэ Мосс Жаклинрэ,     УФ-мрэ КъБР-мрэ я СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Бгъэжьнокъуэ Заурбэч, журналист икIи режиссёр Думэныщ Фарид.
  • Зэхыхьэр къыщызэIуахым адыгэ лъэпкъ хабзэхэм тепсэлъыхьащ, школ пщIантIэм и Iэгъуэблагъэм щагъэува пасэрей лъэпкъ хьэп­шыпхэмрэ Iэмэпсымэхэмрэ ягъэ­лъэгъуащ, абыхэм я тхыдэм и гугъу ящIащ.
  • Школым и гъэсэнхэм къафэм щаIэ зэфIэкIхэр утыку кърахьащ. Къызэхуэсахэм я пащхьэм абыхэм щагъэлъэгъуащ лъэпкъ къафэ ­гъуазджэм и курыхымрэ и дахагъэмрэ. КърихьэлIахэмрэ хьэщIэ­хэмрэ ягу дыхьащ музыкант ныбжьыщIэхэм я пшынэ гъэбзэрэбзэкIэр. Абыхэм гукъинэж ящы­хъуащ пасэрей къафэм и макъамэр зэрагъэзэщIар.
  • Пшыхьым и программэм къа­фэмрэ макъамэмрэ къадэкIуэу хуэфащэ увыпIэ щаубыдащ лъэпкъ шхыныгъуэхэми. Адыгэ фащэ екIухэр зыщыгъ еджакIуэхэм ахэр утыку ­кърахьащ икIи щхьэхуэу къытеувыIащ дэтхэнэри зэрагъэхьэзырамрэ къызыхащIыкIамрэ. ХьэщIэ цIэрыIуэхэм къыхагъэщащ языныкъуэ шхыныгъуэхэр зэрагъэхьэзыр щIыкIэм и мыза­къуэу, абыхэм я цIэхэри зэрамы­щIэр.
  • ЕджакIуэхэм мастер-класс ятащ щхьэщIэлъэныкъуэр зэрагуэшым теухуауэ. ХьэщIэхэм я дежкIэ саугъэтыфI хъуащ пасэрей, иджырей адыгэ уэрэдхэр шыкIэпшынэкIэ ­зыгъэзащIэ ХьэхъупащIэ Амыр­хъан а Iуэхум къызэрырихьэлIар. Апхуэдэу щIэщыгъуэт КIыщ Мухьэдин, ГъуазджэхэмкIэ сабий шко-лым и унафэщI КIуж Ритэ сымэ ягъэлъэгъуа пасэрей адыгэ джэгукIэр.
  • ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэм зэрыщыхабзэу, пшыхьыр «Удж хэш» къафэмкIэ зэхуащIыжащ.
  •  
  • Бахъсэн район администрацэм и пресс-IуэхущIапIэ.