ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Полицейхэм я тыгъэхэр

2017-06-10

  • Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу Урысей МВД-м и «Аруан» къудамэм и лэжьакIуэхэр яхуэзащ Налшык къалэм дэт Сабий унэм и гъэсэн цIыкIухэм.
  •  
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, мы IуэхущIапIэм зыужьыныгъэ щхьэхуэ зиIэ сабийхэр, адэ-анэм я нэIэ щIэмыту къэнахэри яхэту, щаIыгъщ илъэсищ ныбжьым нэсыху.
  • Полицейхэм цIыкIухэм хуашащ Iэмал имыIэу зыхуеину хьэпшыпхэр. Сабий унэм и лэжьакIуэхэм абыхэм фIыщIэ хуащIащ балигъхэм ­къащыгугъ ныбжьыщIэхэм сыт щыгъуи я нэIэ къызэрытрагъэтым папщIэ.
  •  
  • Бахъсэн  Ланэ.