ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-02-09

 • ЦIыхухэр къыдихьэхын мурад  имыIами
 • Туркменабад щащI медицинэ центрым и ухуэныгъэр зэрекIуэкIыр зригъэщIэну абы иджыблагъэ щыIащ а къэралым и президент Бердымухамедов Гурбангула.
 • Къэралым и унафэщIыр ухуакIуэхэм щепсэлъылIэм зыщигъэгъуэзащ абыхэм я Iуэху зыIутым, я унагъуэхэм я псэукIэм. Псалъэм къыдэкIуэу, ар щIэупщIащ Тыркумэным Каспий тенджызым и Iуфэм щиIэ «Аваза» зыгъэпсэхупIэм ахэр щыIарэ щымыIарэ. КъызэрыщIэкIамкIэ, абы псоми зыщагъэпсэхуат, зы щIалэм фIэкIа къэмынэу. Къэралым и Iэтащхьэм унафэ ищIащ а щIалэм и унагъуэр и гъусэу тенджызым зэрыкIуэну путёвкэхэр пщIэншэу иратыну.
 • Президентым ар щIыжиIар унагъуэр игъэгуфIэн, гукъинэжу я нэгу зригъэужьын щхьэкIэу зэрыщытыр, хьэрэмыгъэ лъэпкъ зэрыхэмылъыр наIуэми, зыгуэрхэм ар нэгъуэщI Iуэхум ирапхащ. Мазаем и 12-м къэралым президент щыхахынущ. А къулыкъум щIэбэнынущ кандидатибгъу, Бердымухамедоври яхэту икIи абы а политикэ Iуэхушхуэм и пэ къихуэу цIыхухэр къызэрыдихьэх лъэбакъуэхэм ящыщу къащыхъуащ ар куэдым, жаIэ политологхэм.
 •  
 • Зы лIыр джэдыгуибгъурэ лIибгъур  джэдыгуншэу
 •  
 • 2016 гъэм и кIэм ирихьэлIэу къата бжыгъэхэм ятепщIыхьмэ, дунейм щопсэу цIыху 7486589-рэ. Абыхэм ящыщ меларди 3,5-м мылъкуу яIэм хуэдиз ябгъэдэлъщ цIыхуи 8-м.
 • Апхуэдиз зи къулеягъхэм я цIэ-унэцIэхэри хэIущIыIу ящIащ — Гейтс Билл (Microsoft кампаниер  зейр), Ортегэ Амансио (Zara тыкуэнхэр), инвестор цIэрыIуэ Баффет Уоррен, Хелу Слим Карлос (Group Carso холдингыр), Безос Джефф (Amazon компаниер), Цукерберг Марк (Facebook), Элисон Ларри (Oracle), апхуэдэуи и цIэр зезыхьэ компание къызэзыгъэпэща Блумберг Майкл сымэщ ахэр.
 • ИщхьэкIэ къэтхьа бжыгъэхэр хэIущIыIу зыщIар «Оксфам» дунейпсо зэгухьэныгъэрщ. Абы къэрал 90-м щIигъум щылажьэ IуэхущIапIэ 17 къызэщIеубыдэ. Зэгухьэныгъэм къалэну зыхуигъэувыжар дуней псом тхьэмыщкIагъэр щыгъэкIуэдынырщ, абы папщIэ лъэпощхьэпо хъу гугъуехьхэр, мызахуагъэу къалъытэ Iуэхухэр хэIущIыIу щIынырщ.
 • Абыхэм зэрыжаIэмкIэ, тхьэмыщкIэхэмрэ къулейхэмрэ яку дэлъ зэхуэмыдэныгъэр кIуэ пэтми нэхъ ин мэхъу. ЦIыхуибгъу къэс епщIанэм зыхуей-зыхуэфIхэр махуэм кърищэхун щхьэкIэ къылъысыр долларитI къудейщ. «Зы лIыр джэдыгуибгъурэ лIибгъур джэдыгуншэу» адыгэ псалъэжьыр зытражыIыхьар мы щытыкIэрами ярейщ.