ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2017-02-09

 • Дзэ дохутырым и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и Граждан авиацэм и махуэщ
 • 1895 гъэм США-м щыщ Морган Уильям волейбол джэгукIэр къигупсысащ.
 • 1897 гъэм Урысей империем цIыхуу исыр япэу къыщабжащ. Абы наIуэ къызэрищIамкIэ, а зэманым ирихьэлIэу къэралым цIыху мелуани 124-рэ мин 600-рэ щыпсэурт.
 • 1923 гъэм СССР-м «Граждан авиацэмкIэ совет къыщызэгъэпэщыным теухуауэ» унафэр къыщащтащ.
 • 1943 гъэм советыдзэхэм Белгород къалэр хуит къащIыжри, Краснодар лъэныкъуэр зыIыгъ фашистыдзэхэм ебгъэрыкIуэн щIадзащ.
 • 1946 гъэм СССР-м къыщащтащ цIыхубэ хозяйствэм зэрызиужьыну япэ илъэситху планыр.
 • 1955 гъэм СССР-м зыхъумэжыныгъэмкIэ и министру ягъэуващ Жуков Георгий.
 • 1969 гъэм США-м къыщыщIагъэкI, цIыхухэр къызэрырашэкI «Боинг 747» кхъухьлъатэ лIэужьыгъуэр япэу уэгум ихьащ.
 • Узбек усакIуэ, цIыхубэм я узэщIакIуэ, къэрал лэжьакIуэ Навои Алишер къызэралъхурэ илъэс 576-рэ ирокъу.
 • Урыс усакIуэ, зэдзэкIакIуэ, критик, романтизмэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Жуковский Василий къызэралъхурэ илъэс 234-рэ ирокъу.
 • Урыс тхакIуэ щэджащэ Достоевский Фёдор къызэралъхурэ илъэси 136-рэ ирокъу.
 • Совет дзэзешэ, Граждан зауэм и лIыхъужь Чапаев Василий къызэралъхурэ илъэси 130-рэ ирокъу.
 • СССР-м и цIыхубэ артист, Сталиным и щIыхькIэ ягъэувауэ щыта саугъэтыр тIэунейрэ зыхуагъэфэща актёр Андреев Борис къызэралъхурэ илъэси 102-рэ ирокъу.
 • Биологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Иуан Анатолэ и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
 • Европэм дзюдомкIэ и чемпион хъуа, ХХII Олимп Джэгухэм жэз медаль къыщызыхьа, УФ-м щIыхь зиIэ и гъэсакIуэ Емыжь Iэрэмбий и ныбжьыр илъэс 64-рэ ирокъу.
 • Урысей фигуристкэ, дунеймрэ Европэмрэ я чемпионатхэм мызэ-мытIэу щытекIуа, Олимп Джэгухэм дыжьын, жэз медалхэр къыщызыхьа Слуцкая Иринэ и ныбжьыр илъэс 38-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ, уэс тIэкIу къыщесынущ. ЩIыIэр махуэм градуси 7 — 5, жэщым градуси 7 — 6 щыхъунущ.
 •