ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ПщIэншэу мэлажьэ

2016-07-05

  •  
  • НэщIикIыж хьидым и махуэм и щIыхькIэ республикэм щыпсэухэмрэ и хьэщIэхэмрэ папщIэ Налшык дэт зоопаркыр бадзэуэгъуэм и 5-м пщIэншэу лэжьэнущ.