ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ДиIэщ дэри псэ

2015-12-29

 • Жылокъуэ Мухьэмэд Мысост и къуэр 1939 гъэм Аушыджэр къуажэм къыщалъхуащ. Школыр къиухыу Баку дзэм къулыкъу щищIа нэужь, Налшык дэт технологие техникумым щеджащ. Ар ехъулIэныгъэкIэ къиухри, гъэшхэкIхэм щелэжь комбинатым илъэс куэдкIэ щыIащ.
 • Сабий дыдэу, 4-нэ классым щIэсу, усэ кIэщI цIыкIухэр итхын щIидзащ Мухьэмэд. КъинэмыщIауэ, адыгэ макъамэм хуабжьу дехьэх нэхъыжьыфIыр, уеблэмэ езым и усэхэм макъамэ щIегъэувэж.
 •  
 • Сабийхэм  я  гъыбзэ
 •  
 • Адрей сабийхэми яхуэдэу,
 • Дыкъалъхуахэт дэри адэ-анэм
 • Ауэ, гуфIэгъуэ дамыгъэлъагъуу,
 • ЗэбгъэдокIыжхэр, я гур къытщIэмыгъуу.
 •  
 • Сыти ди лажьэт, сыти фэтщIат
 • ЕкIуэлIапIэншэ зэхэзедзэну,
 • Зеиншэ къабзэу дыкъэвгъэнэну,
 • Ар дауэ фи гум тевгъэхуэфа?
 •  
 • Насып фимыIэр къыщыфлъыхъуэну
 • Фызытехьари сыт хуэдэ лъагъуэ,
 • Фемыгупсысу дэ ди къэкIуэнум,
 • Сабий насыпым и псыпэр вгъэгъуу.
 •  
 • Фи псалъэ гуапэт дызыхуэныкъуэр,
 • Дыхуейт къэфщIэну ди гур щIэныкъуэр,
 • ЗыщыдмыгъэнщIу дыщIэплъэу и нэм,
 • Тыншу дилъыну и IэплIэм анэм.
 •  
 • Ауэ дыфщIри пэIэщIэ а псоми,
 • ФлъэкIащ дефтыну сабийхэм я унэм,
 • Мыбы тыншыпIэ щимыхуэу ди псэр,
 • Дохъуапсэ бгъэдэсым я адэ-анэм.
 •  
 • Дыкъэзылъхуауэ ди адэ-анэ,
 • Фи дежи къэсынущ зэгуэр зэманыр —
 • ФызэриIахэр бын къэфщIэжауэ,
 • Дыкъэфлъыхъуэну фыкъежэжьэнущ.
 •  
 • ЗэвгъащIэ быдэу, псэ дэри диIэщ,
 • Ауэ фхуэхъуащ ар мыл кIанэ щIыIэ,
 • Хэдмыгъуэтэжу хуабэ фэр щхьэкIэ —
 • Сыт хэкIэсауэ тобэ къэпхьыжкIи?!
 •  
 • ЦIыхугъэ зиIэм гущIэгъу къыфхуащIмэ,
 • Жьыхэр щапI унэм фратыжынщ,
 • Абы щывгъакIуэ нэужь фи гъащIэр —
 • ГъащIэр зищIысыр къывгурыIуэнщ.
 • Сыныппоплъэ
 •  
 • Пшапэр хуэмурэ зэхоуэ,
 • Гъатхэ махуэр йотIысэх.
 • Ди лэжьыгъэхэр духауэ,
 • Хъыджэбз цIыкIухэр тIэкIу дешауэ,
 • Унэм дызэбгрокIыж.
 • Сэри пэшым сыщIохьэж.
 •  
 • Си гур пэшым щIэмызагъэ —
 • ФIыуэ слъагъур къыкъуэмыкI,
 • Сыпежьэну сыкъыщIокI,
 • ЩтэIэщтаблэурэ зысплъыхьу,
 • Хуэму хадэмкIэ сынохьэ —
 • Си губампIэр згъэтIысыну
 • Хьэуа къабзэ жьэдэсшэну.
 •  
 • Жьыбгъэм жыгхэр егъэхъей,
 • Жыг къудамэм зыкъагъэщхъ,
 • СагъэудэIуну хэт нэхъей,
 • ПщIащэ цIыкIухэр къысхуощхъыщхъ.
 • ЗыхащIауэ си гум илъыр,
 • СфIощIыр ахэр къызэпсалъэу:
 •  
 • ТIэкIу пэплъэж,
 • Къэсынщ уи щауэр,
 • ИкъукIэ уэ къыпхуэзэшауэ,
 • УщIигъэдэIунщ и псалъэм,
 • КъуиIуэтылIэу и гухэлъыр.
 • Къуитыжынщи псэ тыншыгъуэ,
 • ГъащIэр пхуищIыжынщ щIэщыгъуэ.
 •  
 • Хадэм жьыбгъэр йожыжыр,
 • ПщIащэхэм я щхъыщхъыр зыдихьыжу.
 • Ауэ сыщIыхьэжкъым унэм —
 • Сожьэр щауэр къыщыкIуэнум,
 • Зэ нэхъ мыхъуми сыIуплъэну,
 • Жэщым тыншу сыжеину.
 •  
 • ЖЫЛОКЪУЭ Мухьэмэд.