ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Иджыри цIэ фIащакъым

2015-12-29

 • КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин республикэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и иужьрей съездыр екIуэкIыу тхакIуэхэр къызэригъэгугъауэ щыта литературэ зэIущIапIэр (салоныр) Налшык къыщызэIуахащ.
 •  
 • Налшык дэт Театр щхъуантIэм и етIуанэ къатым хэт пэшыр Iэхуитлъэхуитщ, утыку щхьэхуэ иIэщ, тхакIуэхэм я зэхуэсыпIэ, зэпсэлъапIэ зэпэщщ.
 • Башиев Мухьэмэд и скрипкэм къригъэкI макъамэ щабэм зыдэзыщIу къыпщыхъу шэху уэздыгъэхэр зыщIэт пэшым литературэр, щэнхабзэр фIыуэ зылъагъу псори хуэмурэ щызэхуэсат.
 • — Литературэм и илъэсыр мыпхуэдэ Iуэху дахэкIэ зэриухыр си гуапэ мэхъу. Ди щIыналъэм тхылъым пщIэ щыхуащIу, еджэн щафIэфIу къокIуэкI. ЩэнхабзэмкIэ министерствэм и фIыгъэкIэ тхакIуэхэм иджы пэш щхьэхуэ яIэ хъуащ. Дыщогугъ фи IэдакъэщIэкI купщIафIэхэмкIэ дывгъэгуфIэну, фи тхылъыщIэхэм я «лъэтеувэ» куэд мы пэшым щызэхэтшэну, — захуигъэзащ къызэхуэсахэм КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Битокъу Владимир.
 • Литературэм теухуа псалъэмакъ щхьэпэхэр пэшым щекIуэкIыну, тхакIуэхэм я IэдакъэщIэкI нэхъыбэ абы и утыкум къыщрахьэну зэрыщыгугъыр жиIащ Къумахуэ Мухьэдин.
 • Гугъуэт Заремэ и усэхэм къоджэ.

  — Литературэр мы пэшым «щыпсэун» папщIэ зи къару хэзылъхьа псоми фIыщIэ яхуэсщIыну сыхуейт, — жиIащ КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Беппаев МутIэлип. — Мы щIы Iыхьэм щыхаса жылэр къикIыкIыну, и лъабжьэр быдэ хъуну, литературэм псэщIэ, къаруущIэ гуэр хилъхьэну дыщогугъ.

 • УсакIуэ ныбжьыщIэхэу Гугъуэт Заремэ, Чаниевэ Тамарэ, Аппаевэ Жаннэ, Щомахуэ Дарье сымэ я IэдакъэщIэкIхэм къыщеджащ пшыхьым.
 • Сергей Есенин и усэр гитарэ макъамэм зэрекIур Шоов Ильярэ «Uncle Krist» гупымрэ къызэхуэсахэм ирагъэлъэгъуащ. Налшык дэт, изобразительнэ гъуазджэхэмкIэ музейм и лэжьакIуэ Леонтьевэ Нинэ я фондым щыщу пэшым щагъэлъагъуэ сурэтхэм тепсэлъыхьащ. ПащIэ Бэчмырзэ, Мечиев Кязим, ЩоджэнцIыкIу Алий, КIыщокIуэ Алим сымэ, лъэпкъ литературэхэм зезыгъэужьа нэгъуэщI тхакIуэ куэдми я сурэтхэр Гусаченкэ Николай, Скориков Юрий, Абей Виктор сымэ я IэдакъэщIэкIт.
 • Щэнхабзэм и унэтIыныгъэ куэд щызэхэджауэ щыта пшыхьым и къыкIэлъыкIуэ Iыхьэм Сокуров Александррэ абы и гъэсэн Золотухин Александррэ я «Орнамент» кинофильмыр щагъэлъэгъуащ.
 • Пшыхьым кърихьэлIахэм ящыщу гукъыдэж зиIэ дэтхэнэми къэпсэлъэну Iэмал иратащ. А махуэм литературэ салоным цIэ фIащын мурад яIами, къызэхуэсахэр зым къыщытемыувыIэм, зэкIэ а Iуэхум емыпIэщIэкIыну зэгурыIуащ.
 • Щомахуэ Залинэ.
 • Сурэтхэр
 • Къарей  Элинэ  трихащ.