ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2015-11-12

 • ЩэкIуэгъуэм и 12, махуэку
 • ФIагъым и дунейпсо махуэщ
 • Пневмонием (тхьэмбыл узыфэм) ебэныным и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и ХъумапIэ банкым и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Урысейм шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщынымкIэ и IэнатIэм и  IэщIагъэлIым и махуэщ
 • Азербайджан Республикэм и Конституцэм и махуэщ
 • 1472 гъэм Урысейм и ГербыщIэр — щхьитI зыфIэт бгъэр зытетыр – къащтащ.
 • 1982 гъэм КПСС-м и ЦК-м и Секретарь нэхъыщхьэу хахащ Андропов Юрий.
 • Совет, урысей актрисэ, уэрэджыIакIуэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Гурченкэ Людмилэ къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу.
 • Пианисткэ Iэзэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Бэрсокъуэ Еленэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Иорданием щыщ къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ, философием и доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик, томий хъу «Адыгэ тхыдэ щIэнгъуазэр» хьэрыпыбзэкIэ къыдэзыгъэкIа Бацэжь (Мамсыр) Мухьэмэд-Хъер и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • Къэрал къулыкъущIэ, УФ-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Мень Михаил и ныбжьыр илъэс 55-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх тIэкIу къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градуси 9 – 12, жэщым градуси 4 — 5 щыхъунущ.
 • ЩэкIуэгъуэм и 13, мэрем
 • Нэфхэм я дунейпсо махуэщ
 • Урысейм радиацэм, химическэ, биологическэ Iэщэхэм зыщыхъумэным тегъэпсыхьа и дзэхэм я махуэщ
 • 1758 гъэм Москва и лъабжьэр щагъэтIылъащ Япэ медицинэ институтым (иджыпсту Сеченов И. М. и цIэр зэрихьэу Москва дэт медицинэ академиерщ).
 • 1851 гъэм Москварэ Санкт-Петербургрэ зэпызыщIэ Николаевскэ (иджы Октябрьскэ) гъущI гъуэгур ятащ.
 • 1872 гъэм дунейм къытехьащ Толстой Лев и «Азбука»-м и япэ къыдэкIыгъуэр.
 • 1918 гъэм Рязань къалэм къыщызэрагъэпэщащ хьэуа-десантыдзэхэм я унафэщIхэр щрагъэджэну училищэр.
 • Шотландием щыщ тхакIуэ, усакIуэ, «Остров сокровищ» роман цIэрыIуэр зи IэдакъэщIэкI Стивенсон Роберт къызэралъхурэ илъэси 165-рэ ирокъу.
 • АР-м и цIыхубэ сурэтыщI, Адыгей Республикэм и Гербыр зыщIа Мерэтыкъуэ Долэт къызэралъхурэ илъэс 86-рэ ирокъу.
 • ЗэдзэкIакIуэ, радиожурналист Мэремкъул Ларисэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх тIэкIу къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градуси 8 — 13, жэщым градуси 3 — 6 щыхъунущ.