ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хабзэр зыхъумэхэр ягъэлъапIэ

2015-11-12

 • КъБР-м щыIэ  МВД-м и унафэщIыр  щэкIуэгъуэм и 10-м мы IэнатIэм пэрытхэм, абыхэм я унагъуэхэм, ветеранхэм ехъуэхъуащ УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэм и махуэмкIэ.
 •  
 • — Нобэ МВД-м щылажьэхэм къалэн нэхъ гугъу, жэуаплыныгъэ зыпылъхэр ягъэзэщIэфыну къару яIэщ, абыхэм ящыщу нэхъыщхьэр щIэпхъаджагъэхэм, экстремизмэм пэщIэтынырщ, цIыхухэм я хуитыныгъэхэр хъумэнырщ, лей зехьэным пэIэщIэ щIынырщ, щIыналъэм хабзэр къыщызэпызыуд щымыгъэIэнырщ.
 • Полицэм иджы щылажьэ щIалэщIэхэм щапхъэ зытрахын яIэщ. Шэч хэлъкъым, ди щIалэгъуалэм я къарур зэрырахьэлIэнум ди республикэм хабзэм пщIэ щиIэным.
 • Коллегиемрэ министерствэм и унафэщIхэмрэ къабгъэдэкIыу сохъуэхъу иджы лажьэхэмрэ я ныбжьыр къэсу тIысыжахэмрэ. Насып куу, узыншагъэ быдэ фиIэну, къэралым, республикэм ифI зыхэлъ Iуэхухэр вгъэкIуатэу фи IэнатIэм фыпэрытыну си гуапэщ, — жиIащ  министр Ромашкин Игорь.
 • УФ-мрэ КъБР-мрэ я МВД-хэм я ЩIыхь, ФIыщIэ тхылъхэр иратащ къулыкъущIапIэм и лэжьакIуэ нэхъ пажэхэм.
 • УФ-м спортымкIэ и министрым и унафэкIэ, полицеищым «УФ-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер» цIэ лъапIэр фIащащ. Апхуэдэуи КъБР-м и Парламентым хабзэм епха IуэхугъуэхэмкIэ и советым хэт Попов Виктор КъБР-м и Парламентым и ЩIыхь тхылъхэр цIыху зыбжанэм яхуигъэфэщащ.
 • Милицэм и лэжьакIуэхэм я скверым щыпащащ адэкIэ махуэшхуэм. Полицэм хэтхэм ехъуэхъуащ КъБР-м щыIэ МВД-м и министр Ромашкин Игорь, министерствэм деж щыIэ Жылагъуэ советым и унафэщI Балъкъыз Валерий, КъБР-м и ОВД-мрэ ВВ-мрэ я ветеранхэм я советым и Iэтащхьэ Думай Борис, генерал-лейтенант Щоджэн Хьэчим сымэ.
 • ПэкIум хэтахэм удз гъэгъахэр тралъхьащ Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэмрэ я къулыкъум пэрыту яукIахэмрэ я фэеплъым.
 •  
 • КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэ.