ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гулъытэ ягъуэт

2014-03-01

 • Советыдзэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 25-рэ зэрырикъум теухуа зэIу­щIэ иригъэкIуэкIащ абы папщIэ зэхыхьа комитетым. Къызэхуэсахэм захуигъэзащ Афган зауэм и ветеранхэм я Урысей союзым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ ­къудамэм и унафэщI Тхьэ­гъэлэдж Тимур.
 •  
 • — Ди комитетым хэтщ Афган зауэм ныкъуэдыкъуэ щыхъуахэр,  ветеранхэр, министерствэхэм я лэжьа­кIуэхэр. Афганистаным къыщыхъуа зауэр нэхъапэм ябзыщIу щытащ. Нобэ абы утепсэлъыхь мэхъу. Ди республикэм икIахэр зауэ IэнатIэм щхьэмыгъазэу зэрыIутами дыщыгъуазэщ. Афган зауэр зыгъэунэхуахэм гулъытэ ­гуэри ягъуэт хъуащ нобэ.
 • Ди комитетыр дэIэ­пы­къуэгъу мэхъу щIэблэр лIыхъужьыгъэм щIэпIыкIынымкIэ. ЩIэм щапхъэ хуэбгъэлъэгъуэныр щхьэпэщ. Пщэдейрей махуэм фIыкIэ упэплъэн папщIэ, щIэблэ узыншэ уиIэн хуейщ. Дэри ди гуащIэ демыблэжу абы дытелэжьэну ди мурадщ, — жиIащ Тимур.
 • Афган зауэм и ветеранхэм къабгъэдэкIыу медалхэр иратащ къулыкъу зэмылIэужьыгъуэхэм пэрытхэу: Шэрджэс Заурбэч, Тхьэгъэлэдж Тимур, Минин Вячеслав, Абазэ Хьэсэнбий, Малкаров Олег, Мамхэгъ Хьэчим, Галушко Михаил, Мэремкъул Иринэ сымэ. ФIыщIэ тхылъхэр хуагъэфэщащ Ксанаев Мурат, Арахъэ Лидие, Шевченкэ Аллэ, Къарэ Ратмир сымэ.
 • КъБР-м Печатымрэ цIыху­бэ коммуникацэхэмкIэ и къэрал комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Минин Вячеслав жиIащ пщIэ зиIэ, ныбжьэ­гъугъэм и пIалъэр зыщIэ лIыхъужьхэм, Афганистаным щызэуахэм, фIыщIэ зэрахуищIыр. Абы Печатымрэ цIыхубэ коммуни­кацэхэм­кIэ къэрал комитетым къыб­гъэдэкI щIыхь тхылъхэр      зы­хуагъэфэщахэм яриты-        жащ.
 • КъБР-м и Парламентым и щIыхь тхылъхэр зыхуагъэфэщахэм яритыжащ КъБР-м и Парламентым ЩIалэ­гъуа­лэ IуэхухэмкIэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ хъыба­р­егъа­щIэ IэнатIэхэмкIэ и комитетым и унафэщI Хьэщ­хъуэжь Татьянэ.
 • «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и гъэзэщIакIуэ комитетым и унафэщI Канунниковэ Татьянэ политикэ партым къыб­гъэ­дэкI щIыхь тхылъхэр игуэ­шыжащ.
 • Къарэ Ратмир «Гу къабзэхэр» щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэм «Къалмыкъ Юрэ къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум и щIыхь­кIэ» ира­гъэщIа медалыр зыхуэфащэхэм яритащ.
 •  
 • Гугъуэт Заремэ.