ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сочэ Олимпиадэм и хьэщIэхэр

2014-02-13

Олимп Джэгухэм зыщагъэпсэху Адыгэ къэрал университетым и ректор Хъунэгу Рэшидрэ модельер СтIащ Юрэрэ.

 

«Адыгэ унэм» хьэщIэ и куэдщ.