ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Щоджэн Леонид и усэхэр

2014-01-22

 • Майе
 •  Майм
 •  щхъуэкIэплъыкIэуэ
 • Зыкъихуэпащ,
 • Сэри дахэкIейуэ
 • Нобэ зысхуэпащ.
 • Сэ май дахэм
 • И уэрэд жысIэнущ,
 • Сэ май дахэм папщIэ
 • Сыкъэфэнущ.
 • Нобэ гуфIэгъуитI,
 • Ей зо, зэтехуащ,
 • Сэри си цIэр Майещ
 • Майм сыкъалъхуащ.
 • Майм къалъхуа псори
 • Мэхъур дахэкIей,
 • Майм къалъхуа псори
 • Мэхъур къэфэрей,
 • Майм къалъхуа псоми
 • Уэрэд жаIэрей.
 •  
 •  
 • Дохутыр цIыкIу
 •  
 • Сэ си гуащэм
 • И щхьэр
 • Нобэ Iейуэ
 • Къеузащ,
 • Арти, а тхьэмыщкIэм
 • Сыт сщIэнт — сеIэзащ.
 • И пщтырагъри
 • Къэспщащ,
 • И щхьэ узыми
 • Сепщащ.
 • Мис итIанэ
 • Гуащэ цIыкIур
 • Гущэ цIыкIум
 • Хэспхэжащ.
 • И нэр зэтырипIэри,
 • IэфIу жеижащ.
 • Мис апхуэдэуэ
 • Хъужащ,
 • Гуащэр
 • Узыншэ
 • Хъужащ.
 • Абы щхьэкIэ
 • Сэри сыкъэгуфIащ.
 •  
 • Ди мамыжьыр къэкIуэжащ
 •  
 • Ди мамыжьыр
 • КъэкIуэжащ,
 • Шэ куэд къихьри
 • КъэкIуэжащ.
 • Нани сэри
 • Дыпежьащ,
 • Ди мамыжьым
 • Дыпежьащ.
 • Нанэ пэгуныр
 • Къищтащ,
 • Сэри зы фалъэ
 • Къэсщтащ.
 • КIущэ цIыкIури
 • КъэтIысащ,
 • Ди гъунэгъуу
 • КъэтIысащ.
 • Iейуэ лъаIуэу
 • КъэтIысащ,
 • Шэ ефэну
 • КъэтIысащ.
 • Ауэ фалъэ
 • ИмыIыгъ,
 • Ауэ шхэну ари магъ,
 • Шэ ефэну магъ.
 •  
 • Си уэрэд
 •  
 • СедэIуащ, седэIуащ,
 • Жыгхэм жаIэм
 • СедэIуащ.
 • СедэIуащ, седэIуащ,
 • Бзухэм жаIэм
 • СедэIуащ.
 • СедэIуащ, седэIуащ,
 • Уэшхым жиIэм
 • СедэIуащ.
 • Зэхэсхащ, зэхэсхащ,
 • Псоми жаIэр
 • Зэхэсхащ.
 • Я уэрэдщ, я уэрэдщ,
 • Псоми я бзэр
 • Я уэрэдщ.
 • Си уэрэдщ, си уэрэдщ,
 • Сэри си бзэр
 • Си уэрэдщ.
 • Си бзэ дахэр
 • Си уэрэдщ,
 • Адыгэбзэр
 • Си уэрэдщ.
 •  
 • Санэ бэв
 • Санэм уэшхи
 • Къытешхащ,
 • Санэм дыгъи
 • Къытепсащ,
 • Уэшхи фIыуэ
 •  къытешхати,
 • Дыгъи фIыуэ
 •  къытепсати,
 • Санэр мы гъэм
 • БэвIей хъуащ.
 • Санэ хужьыри
 • Бэгъуащ,
 • Санэ плъыжьыри
 • Бэгъуащ.
 • Хужьыри IэфIыбзэщ,
 • Плъыжьыри
 •  IэфIыбзэщ.
 • Зэи хуэмыдэу санэр
 • Мы гъэм бэвIей хъуащ.
 • Ди унагъуи,
 • Ди гъунэгъуи,
 • Псоми санэр
 •  ярикъуащ.
 •  
 • Къуажэм сыкIуэжынщ
 •  
 • Ди Нанэ Iейуэ
 • Сыхуэзэшащ,
 • Ди Дади Iейуэ
 • Сыхуэзэшащ,
 • КIущэ нагъуи
 • Сигу къэкIащ,
 • Ди хьэ Мыщи
 • Сигу къэкIащ,
 • Псори, псори
 • Iейуэ сигу къэкIащ.
 • Сэ пщэдей,
 • Тхьэмахуэм,
 • Къуажэм
 •  сыкIуэжынущ,
 • Мис итIанэ псори
 • Псори гуфIэжынущ:
 • Нани гуфIэжынщ,
 • Дади гуфIэжынщ,
 • Ди хьэ Мыщи,
 • КIущэ нагъуи
 • ГуфIэжынщ.
 • ГуфIэжынщи, псори
 • Сэ къыспежэжьэнщ,
 • Махуэ псокIэ
 • Сэ сыгуфIэу
 • Ахэм сахэтынщ.
 •  
 • НанитI
 •  
 • Нанэ дахэу
 • Нобэ
 • Сэ сыкъихуэпащ,
 • Нобэ япэу
 • Нанэ садикым
 • Сишащ.
 • Садым нэгъуэщI
 • Нанэ
 • ГуфIэу къытпежьащ,
 • Иджы сиIэщ
 • Сэ нанитI —
 • Зыр ди унэ
 • Нанэщ,
 • Зыр ди садик
 • Нанэщ.
 • ТIуми фIыуэ
 • Сыкъалъагъу,
 • Сэри тIури
 • ФIыуэ,
 • ФIы дыдэу
 • Солъагъу.
 •  
 • Жэщ
 •  
 • ЩIакIуэ фIыцIэ
 • ЩитIэгъауэ,
 • Жэщым щIылъэм
 • КъыщекIухь,
 • Жейр и къэпым
 • Из къищIауэ
 • Къуажи, жыли
 • Щырекъухь.
 • Сабий цIыкIухэр
 • Жеижауэ
 • ПщIыхьым IэфIу
 • Хэтщ,
 • Ауэ мазэр
 • Къэушауэ
 • Лыду уэгум
 • Уэму итщ.
 •  
 • Пщэдджыжьым
 •  
 • Джэджьей цIыкIухэр
 • Къэушауэ,
 • КIийуэ пщIантIэм
 • Къыщажыхь,
 • Хьэпшыр цIыкIур
 • Къэгубжьауэ,
 • Джэджьей цIыкIухэм
 • ТохъущIыхь:
 • «Фэ Iей цIыкIухэр
 • ФыщыкIауэ,
 • ПхъэнкIийр
 • Уафэм дывопхъей,
 • Сэ нэху щыхукIэ
 • Сыплъыращи,
 • Фысабыри,
 • Сывгъэжей».
 •  
 • Зыдогъасэ
 •  
 • Си шыпхъу Динэ,
 • Динэ цIыкIум
 • Уэрэд жиIэуэ
 • Зегъасэ,
 • Си дэлъху Мэдэ,
 • Мэдэ цIыкIум
 • Дахэу къафэуэ
 • Зегъасэ,
 • Сэ пшынауэу
 • Зызогъасэ.
 • Зыдогъасэ,
 • Зыдогъасэ,
 • Дэ зэгъусэу
 • Зыдогъасэ,
 • Дэ дегугъуу
 •  зыдогъасэ,
 • Концерт ттыну
 • Зыдогъасэ.
 • ИлъэсыщIэр
 • Къызэрысу
 • Япэ утыку
 • Дыкъихьэнущ,
 • Дэ ди хъуапсэр
 • ДгъэзэщIэнущ,
 • Дызэгъусэу
 • Концерт ттынущ.
 • Псори, псори гуфIэу
 • Дэ Iэгу
 • Къытхуеуэнущ.
 • Зыдогъасэ,
 • Зыдогъасэ,
 • Дэ зэгъусэу
 • Зыдогъасэ,
 • Дэ дегугъуу
 • Зыдогъасэ,
 • Концерт ттыну
 • Зыдогъасэ.
 •  
 • Сэ сыкъофэ
 •  
 • Фащэ щыстIэгъауэ,
 • Пшынэм сыкъыдофэ,
 • Сэ сыдихьэхауэ,
 • Джэрэзу сыкъофэ.
 • Сыкъофэ, сыкъофэ
 • Сэ сыдихьэхауэ,
 • Сыкъофэ, сыкъофэ,
 • Джэрэзу сыкъофэ.
 • «УвыIэж зэ!» — жери,
 • Си анэр мэшхыдэ,
 • «АдыгэлIщ мыр» —
 •  жери,
 • Iэгу къысхуоуэ Дадэ.
 • Сыкъофэ, сыкъофэ
 • Сэ сыдихьэхауэ
 • Сыкъофэ, сыкъофэ,
 • Джэрэзу сыкъофэ.