ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къудей Дисанэ и текIуэныгъэ

2014-01-22

  • Спорт гимнастикэмкIэ пашэныгъэр къэхьыным теухуауэ Кавказ Минерал Псыхэр къалэм щекIуэкIа зэ­хьэ­зэхуэм хэтащ Ставрополь, Краснодар крайхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым я гимнасткэ 70-м щIигъу. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ Шэ­джэм щыщ школакIуэ ныбжьы­щIэ Къудей Дисанэ.
  •  
  • ЕплIанэ классым щIэс ныбжьыщIэр куэдым хунэсащ, ар хэтащ республикэ, щIыналъэ зэхьэзэхуэхэм, спорт гимнасти­кэмкIэ Сочэ щекIуэкIа урысей­псо гуп зэпеуэм. Дисанэ щIыхь тхылъ 11, дыщэ медали 3, дыжьынуи апхуэдиз къихьащ. Илъэ­сым щIигъуауэ нэхъ ерыщыжу  зызыгъасэ хъыджэбз цIыкIум ехъулIэныгъэ нэхъы­фIыжкIи уегъэгугъэ.
  • Гимнасткэр я гъэсэнщ 2000 гъэм Сидней щекIуэкIа Олимп Джэгухэм къыщыхэжаныкIа, Урысейм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Продуновэ Еленэ, спортым и мастерхэу Тазит Иринэрэ Азычэ Раметэрэ.
  •  КIарэ Элинэ.