ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Илъэси 110-рэ зэрырикъур егъэлъапIэ

2013-07-24

  •   Аушыджэр къуажэм ­иджыблагъэ яхьащ Урысейм и Президентым и ­хъуэхъу тхыгъэр. Путин Владимир ехъуэхъуащ Шэрэдж районым и бзылъхугъэ нэхъыжь дыдэхэм ящыщ щхьэгъэпсо Зули­хъан Къамбот и пхъум. 2013 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м абы и ныбжьыр илъэси 110-рэ ирикъуащ.
  •   
  • Щхьэгъэпсо Зулихъан

  • Зулихъан бынипщI, къуэрылъху-пхъурылъхухэу, абыхэм къалъхуахэу, къа­те­хъукIыжахэу мы зэманым 108-рэ иIэщ.
  •  Абы къыщалъхуа махуэм ехъуэхъуну и унэ кIуащ район администрацэм и Iуэхухэр зезыхьэ Байсиев Хьэрун, егъэджэныгъэмкIэ къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ Ефэнды Терезэ, Ау­шыджэр къуажэм и администрацэм и Iэтащхьэм и къуэ­дзэ Урыс Аслъэн сымэ.
  •  ХьэщIэхэм Кремлым къи­кIа конвертыр, апхуэдэу район, къуажэ администрацэхэм къабгъэдэкIа фэеплъ тыгъэхэр зи ныбжь хэкIуэтам иратыжащ.
  •  КъахуэкIуа хьэщIэхэм фIыщIэ яхуищIри, Щхьэгъэ­псо Зулихъан яхуиIуэтэжащ зауэм, зауэм и ужь лъэхъэнэм хуабжьу гугъу зэре­хьар. «Куэдрэ упсэун папщIэ, — жиIащ абы, — сыт хуэдэ гугъу­ехьри къызэбнэкIы- фу, уебэкъуэфу ущытын ­хуейщ». И ныбжьыр илъэси 110-рэ хъуми, ар иджыри гурыхуэщ, гукъыдэж зиIэщ, гуапагъэ зыхэлъщ.
  •  ХЫДЗЭЛI Къарэ.