ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2013-07-24

 • Илъэс 75-рэ ирикъунут
 •  Адыгей. Республикэм щагъэлъапIэ адыгэ усакIуэ, прозаик цIэрыIуэ Къуиикъуэ Налбий къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъур. Ар къыщалъхуа Тэучэж районым хыхьэ Къунчыкъу-хьэблэ жылагъуэм абы и фэеплъ Iуэху­гъуэ­хэр щэбэт кIуам щекIуэ­кIащ.
 •  
 • ТхакIуэр псэужамэ, и ныбжьыр бадзэуэгъуэм и 20-м илъэс 75-рэ ирикъунут. А юбилейм теухуауэ 2013 гъэр Къуи­икъуэ Налбий и илъэсу Адыгейм щагъэуващ. Фэеплъ махуэр спорт зэ­хьэ­зэхуэхэмкIэ къызэ­Iуахри, адэкIэ районым ЩэнхабзэмкIэ и унэм литературэ пшыхь щрагъэкIуэкIащ.
 • Адыгэ усакIуэ, тха­кIуэ, драматург, философ цIэрыIуэ Къуиикъуэ Налбий къызэрытхэмытыжрэ илъэси 6 хъуащ. Ар, ди къэралым и мызакъуэу, хамэ къэралхэм, псом хуэмыдэу адыгэхэр щып­сэухэм, къыщацIыхурт.
 •  Къуиикъуэ Налбий и щхьэгъусэ Жаннэ гу­къэ­кIыжхэмкIэ гъэнщIа фэеплъ пшыхьым къри­хьэ­лIахэм, абы и къызэгъэпэщакIуэхэм фIыщIэ яхуищIри, Iуэхугъуэм хэта ныбжьыщIэхэм езы усакIуэм и Iэ зы­щIэдза фэеплъ тыгъэ­хэр яритащ.
 • ТхакIуэ, усакIуэ цIэры­Iуэм и фэеплъым теухуа Iуэхугъуэхэм адэкIи къыпащэнущ.
 •  
 • Къалащхьэм и щIэблэхэм папщIэ
 •  Абхъаз. Сыхъум къалэ администрацэм ЩIалэгъуалэ Iуэху­хэмрэ спортымкIэ и комитетым «Абхъазыр щIалэгъуалэм папщIэ» проектым ипкъ иткIэ, щыхьэрым куэду зэтет и унэхэм я пщIантIэхэм сабийхэм хуэщIа Iуэхугъуэхэр къыщызэрегъэпэщ.
 • Комитетым и лэжьа­кIуэ­хэм сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ къыдахьэхыу махуэ къэс спорт джэгухэр пщIан­тIэ­хэм къыщызэрагъэпэщ. Ахэр аэрохоккей, стIолыщхьэ теннис, футбол, баскетбол, бадминтон, дартс мэджэгухэр. АдэкIэ абыхэмкIэ къыхэха командитI яубзыхури, спорт лIэу­жьы­гъуэ зыбжанэ­кIэ зохьэзохуэ. ТекIуэ гупым фэеплъ саугъэт ират. Нэхъ цIыкIу дыдэхэм папщIэ мультфильм ягъэ­лъа­гъуэ. Зи гугъу тщIа Iуэ­хугъуэхэр «Синоп»,        «Келасур», «РайоныщIэ», «Депо», «Вокзал» хьэблэхэм щрагъэ­кIуэ­кIащ.
 •  УЭРДОКЪУЭ Женя.