ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъыкIэрыхухэри хагъэщIэфыркъым

2022-05-05

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Алания-2» (Владикавказ) — 0:0. Налшык. «Спартак» стадион. Мэлыжьыхьым и 30-м. ЦIыху 200 еплъащ.

 • Судьяхэр: Юданов (Мэзкуу), Головченкэ (Дон Iус Ростов), Карапетян (Петрозаводск).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Сындыку (Мэкъуауэ, 90), КIэдыкIуей, Шумахуэ, Ольмезов, Хьэшыр, ХъутIэ (Жангуразов, 74), Масленников, Ульбашев (Торосян, 65), ЛIуп (Гугуев, 74), Бэчбо.
 • «Алания-2»: Туаев, Цаллагов, Березов, Гиоев, Джаваев, Чараев (Базаев, 71), Кодзасов, Хугаев (Джиоев, 46). Гогниев (Павленкэ, 60), Дряев (Созанов, 60), Наниев (Газзаев, 84).
 • Дагъуэ къыхуащIащ ХъутIэм, Хугаевым, Гогниевым, Цаллаговым, Сындыкум, Жангуразовым, Торосян, Кодзасовым.
 •  
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и тIощIрэ еянэ джэгугъуэм хыхьэу мэлыжьыхьым и 30-м «Спартак-Налшыкым» къригъэблэгъат Владикавказ и «Алания-2»-р.
 • Зэхьэзэхуэм и турнир таблицэм и иужьрей увыпIэхэм ящыщ зым къыщыувыIа хьэщIэхэмрэ мы гъэ джэгугъуэр зэрыщIидзэжрэ зы текIуэныгъэ фIэкIа къимыхьауэ епщIанэ увыпIэм щыт хэгъэрейхэмрэ я зэIущIэр владикавказдэсхэм я ебгъэрыкIуэныгъэхэмкIэ къыщIадзащ. Ар зыгъэужьыха хэгъэрейхэм контратакэ псынщIэ къызэрагъэпэщри ипэкIэ кIуэтащ. ЕбгъэрыкIуэныгъэм хэту топыр къызыIэрыхьа Ульбашевыр штрафнойм щихьэм абы лъэщу еуащ, арщхьэкIэ щытыкIэр зи нэIэ щIэт «Алания-2»-м и гъуащхьэтетым абы къригъэгъэзащ.
 • Куэд дэкIакъым ди щIалэхэм я къыкIэлъыкIуэ ебгъэрыкIуэныгъэр къызэрагъэпэщыным. Ольмезовыр хьэщIэхэм я штрафнойм гъунэгъу щыхуэхъум топыр Ульбашевым и лъэныкъуэмкIэ къыхитащ. Иужьрейр зэуа топыр Туаевым къиубыдащ.
 • ЕпщыкIутхуанэ дакъикъэр екIуэкIыу владикавказдэсхэм я командэр гупышхуэу ипэкIэ кIуэтащ. АрщхьэкIэ, топыр зэIэпахыурэ ди гъуащхьэхъумэхэм Iэзэу къапекIуэкIа хьэщIэхэм я футболиститIыр зэрымыщIэкIэ зыр адрейм зэран хуэхъужри, ебгъэрыкIуэныгъэм хуэфэщэн кIэух ирагъэгъуэтыфакъым.
 • ЩытыкIэр псынщIэу зэпIэзэрыт зыщIыжыну иужь ихьа налшыкдэсхэм «Алания-2»-м и лъэныкъуэмкIэ яунэтIащ. КIэдыкIуейм топыр Хьэшырым и дежкIэ къыхитащ, арщхьэкIэ иужьрейр зэуа топыр гъуащхьэхъумэм техуэри лъэныкъуэкIэ лъеящ.
 • ЗэIущIэм и япэ Iыхьэм и иужьрей сыхьэт ныкъуэр «Спартак-Налшыкым» и тепщэныгъэкIэ екIуэкIащ. Зэм, Шумахуэм Бэчбом къыхуигъэжа топым япэу гъуащхьэтетыр нэсри къригъэгъэзащ, абы кIэлъеуэжа ЛIупыр гъуэм хуэзакъым. КъыкIэлъыкIуэу, аргуэру Бэчбор зэуар Осетие Ищхъэрэ-Аланием и командэм и гъуащхьэхъумэхэм ящыщ зым техуэри лъеящ икIи гъуащхьэм техуащ.
 • ЩэщIрэ еплIанэ дакъикъэр екIуэкIыу Ульбашевым угловой къыхитащ. Абы хэту штрафнойм иту топыр къызыIэрыхьа ЛIупым хьэщIэхэм я гъуэр хигъэщIащ. АрщхьэкIэ гуфIэгъуэр кIэщI дыдэт – топыр хабзэм къемызэгъыу дагъэкIауэ къэзылъыта судьям ар хибжакъым.
 • Загъэпсэхуу къихьэжа нэужь, командэхэм я джэгукIэм зэрызихъуэжа щIагъуэ щыIэкъым – «Спартак-Налшыкыр» щIэх-щIэхыурэ ебгъэрыкIуэрт. АрщхьэкIэ хьэщIэхэм я гъуащхьэхъумэхэм ахэр къызэпаудырт е топыр щызэIэпахкIэ ди щIалэхэм я Iэзагъыр къемэщIэкIырт.
 • ЗэпэщIэтыныгъэм и иужьрей дакъикъэхэм «Алания-2»-р гупышхуэу ипэкIэ кIуэтащ. А ебгъэрыкIуэныгъэм ехъулIэныгъэ къахуихьыным зымащIэщ иIэжар. ХьэщIэхэм я футболистхэм ящыщ зыр зэуа топыр гъуащхьэм техуэри къигъэлъеижащ.
 • ЗэIущIэм бжыгъэр къыщызэIуамыхауэ джэгур иухащ. 0:0-м владикавказдэсхэр арэзы къищIми, нэхъыбэкIэ дызыщыгугъа «Спартак-Налшыкым» къыкIэлъыкIуэ очко бжыгъэхэр фIэкIуэдауэ жыпIэ хъунущ.
 • ТIощIрэ еянэ джэгугъуэм и адрей зэIущIэхэм мыпхуэдэ бжыгъэхэр къарикIуащ: «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — «Ротор-2» (Волгоград) — 0:2, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Кубань-Холдинг» (Павловская) — 3:3, «Легион-Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Форте» (Таганрог) — 1:0, «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 0:4, «Динамо» (Ставрополь) — СКА (Дон Iус Ростов) — 1:2, «Черноморец» (Новоросийск) — «ТIуапсы» (ТIуапсы) — 2:0, «Чайка» (Песчанокопскэ) – «Дружба» (Мейкъуапэ) – 3:0.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» Павловскэ щIыпIэм щригъэкIуэкIынущ. Накъыгъэм и 6-м ар IущIэнущ абы и «Кубань-Холдинг»-м.
 • Жыласэ Замир.