ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къалэм псэщIэ къыхагъэхьэу

2022-05-05

  • Гъатхэм дунейр дощIэращIэ. Гъэм и зэман нэхъ дахэ дыдэ зыхужыпIэкIэ ущымыуэну пIалъэм ирохьэлэ къалэм дэт псыутххэр щыщIагъэнэжри. Мэлыжьыхьым и 27-м, гуфIэгъуэ щытыкIэм иту ЗэгурыIуэныгъэм и утым и деж ахэр къыщызэIуахыжащ.

  • Иужьрей илъэсхэм дызыхэт гугъусыгъум иригъэзэша цIыхухэр уэру къызэхуэсат. Абыхэм я нэгум иплъагъуэрт гуфIэгъуэрэ дэрэжэгъуэрэ, щIэщыгъуэ гуэр я псэукIэм къызэрыхэхуам гурыфIыгъуэ хахыу. Утыкум щызэблэкIырт художественнэ самодеятельностхэм хэт артист цIыкIухэр. Лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм я къафэхэр зэрагъэзащIэм къинэмыщIауэ, адэ-мыдэкIэ щыплъагъурт къызыхэкIам и фащэр иригушхуэу зыщыгъ нэхъыжьыфIхэри ныбжьыщIэхэри.
  • Правительствэм и Унэмрэ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрымрэ я зэхуаку дэт утыкум ита артист ныбжьыщIэхэм еплъхэм я гупэр театрым и лъэныкъуэмкIэ гъэзати, псыутххэр зэрыщIагъанэу, ар занщIэу я нэгум къыIуидзат. Iуэхум Iэгуауэшхуэр хуаIэтат, щIэщыгъуэ гуэркIэ абы зэрыщы- гугъри я нэгум къыумыджыкIыуи къанэртэкъым.
  • Зэманыр хэкIуэтэху утыкум щызэхуэсахэр зэбгрыкIыжакъым. Зыгуэр кIуэжми нэгъуэщI зыгуэрхэр къакIуэурэ жэщыбг хъуху цIыхуншэ хъуакъым ЗэгурыIуэныгъэм и утыр.
  • Гъагъэ, ефIакIуэ, Налшык!
  • БЛИЙ Даянэ.
  • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.