ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ди лъэпкъэгъухэм я зэпэщIэтыныгъэ

2022-04-23

  • Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и ухуакIуэ Фёдоров Юрий и фэеплъу Челябинск къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ къэралпсо зэхьэзэхуэхэр. Абы и саугъэт нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ Урысейм и щIыналъэ 15-м къикIа зи ныбжьыр илъэс 13 — 15-м ит спортсмен ныбжьыщIэ 350-м нэблагъэ.

  • ЗэпэщIэтыныгъэ гуащIэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхам медаль зэмылIэужьыгъуи 4 къыщихьащ.
  • Зи хьэлъагъыр килограмм 55-м нэблагъэхэм я финал зэIущIэм щызэхуэзащ командэм къызэдыхэт БищIо Атхъэнрэ Къардэн Амиррэ. БищIом дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ, Къардэныр етIуанэщ.
  • Ди командэм иджыри зы дыжьын медаль къыхуихьащ зи хьэлъагъыр килограмм 60-м нэблагъэхэм я гупым щыбэна Iэпыч Мухьэмэд.
  • Килограмм 42-м нэблагъэхэм я деж ещанэ щыхъуащ Срыкъуэ Ибрэхьим.
  • Урысейпсо зэхьэзэхуэхэм я хьэщIэ лъапIэу щыта къэралым спор-тым щIыхь зиIэ и мастер, Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа Олимп джэгу-хэм я чемпион Мудрэн Беслъэн Челябинск дэт дзюдомкIэ секцэхэм я гъэсэн ныбжьыщIэхэм мастер-классхэр ядригъэкIуэкIащ.
  • Къэхъун Бэч.