ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Спартак-Налшыкыр» яхэмыту

2022-04-05

  • Мэлыжьыхьым и пэщIэдзэм зэхэтащ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым хыхьэ командэхэм 2021-2022 гъэхэм ирагъэкIуэкI зэхьэзэхуэм и тIощIрэ еплIанэ джэгугъуэр. «Спартак-Налшыкым» абы зыщигъэпсэхуащ.

  • Япэ дивизионым кIуэну Iэмал къезыт бжьыпэр зыубыдыным папщIэ турнир таблицэм зэрызехьэшхуэ щокIуэкI. Абы ипкъ иткIэ вэсэмахуэ Дон Iус Ростов щыIа зэIущIэм мыхьэнэшхуэ иIэт. Япэ увыпIэр зыIыгъ щIыпIэ СКА-м къригъэблэгъат и хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэ Мэхъэчкъалэ и «Динамо»-р.
  • ЗэIущIэр гуащIэу щытащ жыпIэныр мащIэщ. ЛъэныкъуитIыр апхуэдизу ерыщу зэпэщIэувати, Iуэхур зэзауэм хуэкIуэну къыщыпщыхъу куэдрэ къэхъурт. Пэжщ, хэгъэрейхэм мащIэу тепщэныгъэр яIыгът, арщхьэкIэ хьэщIэхэм я ебгъэрыкIуэныгъэхэри хуабжьу шынагъуэт. ЗэхэпщIэрт Мэхъэчкъалэ къикIахэм я гъэсакIуэхэм я чэнджэщэгъу тренер цIэрыIуэ Гаджиев Гаджи и лэжьэкIэ лъэщыр. Дагъыстэным и къалащхьэм и футболистхэм бэшэчу захъумэжырт. И чэзур къыщысым абыхэм ебгъэрыкIуэныгъэ лъэщ къызэрагъэпэщащ икIи текIуэныгъэр къахуэзыхьа топ закъуэр ростовдэсхэм я гъуэм дагъэкIащ. Апхуэдэ щыкIэкIэ Мэхъэчкъалэ и «Динамо»-р иджыри къэс пашэныгъэр зыIыгъа СКА-м лъэщIыхьэжащ икIи ирагъэкIуэкIа зэIущIэхэмкIэ зэхуэдиз хъумэ, щхьэщыкIыфынущ, езыхэр зэрызэдэджэгуам кърикIуахэм елъытауэ.
  • Япэ увыпIэм щIэбэнхэм яхыхьэфынущ Песчанокопскэм и «Чайка»-ри. АрщхьэкIэ джэгугъуэ блэкIам Псыхуабэ щыIэу очкоитI зэрафIэкIуэдар хуабжьу зэран къахуэхъуфынущ. Тхьэмахуэ ипэкIэ Налшык щытекIуа КIэбышэ Заур и гъэсэнхэр иджыри IэнэщI хъуакъым икIи зэхьэзэхуэм щыпашэхэм ящыщ зым къыпикIуэтакъым.
  • Апхуэдэ дыдэу бжыгъэр къыщызэIуамыхауэ щызэбгъэдэкIыжащ Прогрессми. ЩIыпIэ «Биолог-Новокубанск»-м и гъуэр ихъумэжыфами, Адыгейм къикIахэм яйри хухэгъэщIакъым. Америкэм и Штат Зэгуэтхэм къикIыжауэ Мейкъуапэ и «Дружба»-р зыгъасэ Чэгъэду Биберт зэкIэ ехъулIэныгъэшхуэхэр зыIэримыгъэхьэфами, гуп зэкъуэт къызэрызэригъэпэщар нэрылъагъущ. АдэкIэ текIуэныгъэхэри зэрымыжыжьэжыр гурыIуэгъуэщ.
  • Джэгугъуэ блэкIам зэрыхэмытам и зэранкIэ «Спартак-Налшыкыр» турнир таблицэм къыщекIуэтэхакъым. АрщхьэкIэ абы гъунэгъу дыдэ къыхуэхъуащ Ставрополь щыIэу щIыпIэ «Динамо»-м къыпимыкIуэта Таганрог и «Форте»-р.
  • Иджы фыщыдгъэгъуэзэнщ тIощIрэ еплIанэ джэгугъуэм и зэIущIэ псоми къарикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – «Дружба» (Мейкъуапэ) – 0:0, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Чайка» (Песчанокопскэ) – 0:0, «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) – 2:0, СКА (Дон Iус Ростов) – «Динамо» (Мэхъэчкъалэ) – 0:1, «Динамо» (Ставрополь) – «Форте» (Таганрог) — 1:1, «Черноморец» (Новоросийск) – «Кубань-Холдинг» (Новокубанск) — 3:1.
  • «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) – «Алания-2» (Владикавказ), «ТIуапсы» (ТIуапсы) — «Ротор-2» (Волгоград) зэIущIэхэр щызэхэтар дыгъуасэщ.
  • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым къыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр мэлыжьыхьым и 10-м зэхэтынущ. А махуэм «Спартак-Налшыкым» къригъэблэгъэнущ зэхьэзэхуэм щыпашэхэм ящыщ Песчанокопскэм и «Чайка»-р.
  • Жыласэ Замир.