ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Рэмэдан мазэ лъапIэм зэрыщIидзэм теухуа и хъуэхъу

2022-04-02

  • Рэмэдан мазэр къызэрихьамкIэ гурэ псэкIэ сынывохъуэхъу муслъымэн псо- ми!
  • НэщI мазэ лъапIэм дэтхэнэ зы муслъымэнми Iэмал ирет гъащIэм нэхъыщхьэу хэлъым егупсысыну, цIыхухэм гуапагъэрэ гулъытэкIэ захуигъэзэну, нэхъ тэмакъкIыхь, гумащIэ хъуну, псапэ нэхъыбэ илэжьыну.

  • Рэмэданым епха а хабзэ дахэхэм утетыху, динрэ лъэпкъкIэ зэщхьэщыкI цIыхубэм я зэхуакум мамырыгъэмрэ зэгурыIуэмрэ зыщеубгъу, нэмысыр псэуныгъэм и тегъэщIапIэ нэхъыщхьэ мэхъури, къыдэкIуэтей щIэблэри гъуэгу захуэкIэ еунэтI.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу дэтхэнэ зыми гурэ псэкIэ сохъуэхъу мы махуэ лъапIэм узыншагъэ быдэ, узэщIыныгъэ, Iуэху щхьэпэ куэд къахудэкIуэну.