ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Унагъуэшхуэхэм яхуэгъэза  гуапагъэ

2022-01-27

  • Урысейпсо цIыхубэ фронтым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм, «Дэ дызэгъусэщ» зэгухьэныгъэм хэтхэм, дапщэщи хуэнабдзэгубдзаплъэщ гъащIэм щытыкIэ гугъум иригъэува унагъуэхэм, сабийхэм, зи ныбжь хэкIуэтахэм. Псапэр щIэныр зи мардэ а цIыху псэ къабзэхэм я гулъытэ иджыблагъэ ялъэIэсащ ди республикэм щыпсэу бынунагъуэшхуэм ящыщу тхум.

  • «Дэ дызэгъусэщ» щIыналъэ клубым хэтхэм ерыскъы зэмылIэужьыгъуэхэр зэрылъ, шей, дагъэ, пхъэщхьэмыщхьэхэр зыхэлъ хъуржынхэр зэрагъэпэ-щащ икIи бын куэд щапI унагъуитхум я деж яшащ. Абыхэм зи гуапэ ящIар унагъуэм щIэс балигъхэм я закъуэкъым, атIэ сабий тIощIми гухэхъуэгъуэ иратащ. ЦIыкIухэм хуашащ IэфIыкIэрэ псыIэфIрэ зэрылъ тыгъэхэр. КъинэмыщIауэ, ОНФ-м хэтхэр а унагъуэхэм исхэм яхуэупсащ иджырей зэманым Iэмал имыIэу псори зыхуей медицинэ нэкIуIулъхьэхэмкIэ.
  • — Дэ дыхущIокъу ди гулъытэр абы хуэныкъуэ псоми зэралъэдгъэIэсыным. Къыхэзгъэщыну сыхуейщ ди Iуэхум щIыпIэм щыпсэу цIыху къулейхэм ящыщ куэдым, волонтёрхэм, нэгъуэщIхэми я Iыхьэ къызэрыхалъхьэр, — жиIащ «Дэ дызэгъусэщ» зэгухьэныгъэм хэт Зимак Вероникэ. — Абыхэм зыкъомкIэ я фIыщIэщ щытыкIэ гугъу гъащIэм щихуа унагъуэхэм нэхъ щIэх-щIэхыурэ дазэрылъэIэсыфыр.
  • Гу зэрылъыфтащи, Налшык дэт тыкуэнышхуэхэм я нэхъыбэм щIагъэуващ «Гуапагъэм и гу цIыкIу» матэхэр. Псапэ зыщIэну хуей куэдым абыхэм иралъхьэ и уасэр зыщIата ерыскъыпхъэхэр, нэгъуэщI хьэпшыпхэр. Тхьэмахуэ къэс а матэхэм илъхэр хуагуэш сабий куэд зыпI унагъуэхэм, гугъу ехьхэм, хэхъуэшхуэ зимыIэхэм.
  • ЦIыхубэ фронтым жыджэру хэтхэр апхуэдэу щIэх-щIэхыурэ яхуогуапэ зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеранхэм, зи узыншагъэм сэкъат иIэхэм, зи закъуэу псэу нэхъыжьхэм. Коронавирус уз зэрыцIалэ лIэужьыгъуэщIэр къызэрежьэ лъандэрэ абыхэм зэфIагъэкI псапэ Iуэхухэм хэпщIыкIыу хэхъуащ. ИлъэсыщIэ махуэшхуэхэми   куэд ялэжьащ псапащIэхэм: сабий 200-м щIигъум тыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр хуащIыфащ абыхэм.
  • Псапэ лэжьыныр ди щIыналъэм щыпсэухэм игъащIэми къыддокIуэкI, абы мыхьэнэшхуэ етту. Ар къызыпэкIуэну зы Iэмали къызэрыдмыгъэнэным дыхущIэвгъэкъу псори.
  • Къардэн Маритэ.27