ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сурэттеххэм  я  дунейр

2021-12-16

  • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ «Свой стиль» фотоклубым и лэжьыгъэ щIэщыгъуэхэр.

  • 2004 гъэм щыщIэдзауэ лажьэ зэгухьэныгъэм хэтхэм я сурэтхэр зыбжанэрэ утыку кърахьащ. Клубым и унафэщI Лукьяненкэ Иван выставкэр къыщызэIуихым къыхигъэщащ иужьрей зэманым музейр нэхъ зэIузэпэщ зэрыхъуар, я сурэттеххэми я ехъулIэныгъэхэм куэдкIэ зэрыхагъэхъуар. Абы жиIащ сурэттех IэщIагъэм и щэхухэм я нэхъыщхьэр, сурэт нэхъыфIхэр къыщохъулIэр нэхущымрэ пшапэ зэхэуэгъуэмрэ зэрытехуэр.
  • Тхылъхэр фIыуэ зылъагъухэм я республикэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Шинкарёвэ Наталье зи лэжьыгъэхэр зыгъэлъагъуэхэм ехъуэхъуащ сурэттеххэм я дунеймрэ дахагъэмрэ я нэмкIэ зэрыхагъэгъуазэм папщIэ.
  • Сурэттех нэхъыжь Бекоев Геннадий я IэщIагъэм и гугъу щищIым жиIащ сурэт тепхыну зэрытыншыр, дахагъэр зыхэпщIэмэ.
  • «Русское географическое общество» (РГО) урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм ди республикэм щиIэ къудамэм и унафэщI, профессор Къуэжьокъуэ Мухьэмэд фIыщIэ яхуищIащ сурэттеххэм икIи къыхигъэщащ абыхэм я лэжьыгъэхэм уригушхуэ зэрыхъунур.
  • Сурэттех, РГО-м хэт «Альтаир» щIалэгъуалэ клубым и унафэщI, зи лэжьыгъэхэри выставкэм хагъэхьа Мокаев Тенджыз жиIащ сурэтыщIым и къалэн нэхъыщхьэр — къызэрыгуэкI теплъэгъуэм цIыхухэм телъыджэ гуэр харигъэлъагъуэныр, дахагъэм гу лъаригъатэу къигъэуIэбжьыныр зэрыарар.
  • Сурэттех Ванинэ Наталье Iуэхур къызэзыгъэпэщахэм фIыщIэ яхуищIащ.
  • БжьыхьэлI Розэ.