ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зи IэщIагъэм хуэпэж  дохутыр Бауэ Анжелэ

2021-11-23

  • Дуней псор мы лъэхъэнэм зыщIэзыщта коронавирус узыфэ бзаджэм упэщIэувэныр зауэ лъэхъэнэм сыткIэ къыкIэрыхурэ? ЗыкIи. Зауэ IэнатIэм уIэгъэ хьэлъэхэр зэуапIэм къыIузыхыу щыта дохутырхэмрэ медсестрахэмрэ изогъэщхь а узыфэр зэуэлIар гъэхъужыным пэщIэува ди медицинэ лэжьакIуэхэр. Абыхэм ящыщщ КIуэкIуэ-Бгъэжьнокъуэ Миланэ зи унафэщI район сымаджэщу Зеикъуэ къуажэм дэтым щылажьэхэу дохутыр-терапевт Бауэ Анжелэ Борис и пхъумрэ участковэ медсестра Сэбаншы Динэ Хьэмидбий и пхъумрэ.

  • Анжелэ терапевту лэжьэн зэрыщIидзэрэ илъэсищ къудейщ зэрыхъуар. А зэман кIэщIым къриубыдэу абы зыкъигъэлъэгъуащ щIэныгъэ куурэ Iэзагъ инрэ зыбгъэдэлъ дохутыру, абыхэмкIи цIыхухэм я арэзыныгъэ къихьащ. «Узэгугъур къогугъуж», — жыхуиIэращи, Анжелэ школым щыщIэса зэманым хъуэпсапIэ хуэхъуат дохутыр IэщIагъэм хуеджэну. Псом ящхьэр щIэныгъэти, егугъуу еджащ, школыр дыщэ медалкIэ къиухащ. 2011 гъэм Анжелэ щIэтIысхьащ хирург цIэрыIуэу щыта Разумовский Василий и цIэр зэрихьэу Саратов дэт къэрал медицинэ университетым. ФIыуэ еджэу щIэзыдза адыгэ бзылъхугъэ цIыкIум занщIэу гу къылъатащ. Ар жыджэру хэтт еджапIэ нэхъыщхьэм щекIуэкI зэпеуэхэм, щIэныгъэ зэхуэсхэм, иригъэкIуэкIырт медицинэмкIэ къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр. Зэрихабзэти, Анжелэ фIы дыдэу, диплом плъыжькIэ, къиухащ еджэныр. Абы мызэ-мытIэу къраIуэкIащ университетым къыщынэу и щIэныгъэ лэжьыгъэхэм щыпищэну, арщхьэкIэ хэкупсэ нэсу ягъэса пщащэм къигъэзэжащ и гур зыхуеIэ и Хэкум, щалъхуа къуажэм дэт сымаджэщым щылэжьэн и мураду. КъБКъУ-м ординатурэр ехъулIэныгъэкIэ къыщиухащ абы икIи Анжелэ фIыкIэ, IэзагъкIэ зигъэIуащ.
  • Сымаджэм и узыр хэмытIасэу къэпхутэным щIэныгъи егугъуныгъи ухуейщ. Ар зыхузэфIэкI дохутырхэм ящыщщ Анжелэ. Мы уз бзаджэр хьэщхьэрыIуэу цIыхум жьэхопхъуэри, и Iэпкълъэпкъым зыщегъэпщкIу. ПсынщIэу еIэзэн щIумыдзэмэ, сымаджэ хъуар ихьынкIэ шынагъуэщ. Япэ дакъикъэхэм къыщыщIэдзауэ, хэмытIасэу елIэлIэн хуейщ. Анжелэ икIэщIыпIэкIэ ялъоIэс узыр зэуэлIа дэтхэнэми, сымаджэхэм я щытыкIэми жэщ-махуэ имыIэу кIэлъоплъ. Махуэ бжыгъэкIэ хьэзыр мыхъу анализым емыжьэу абыхэм еIэзэн щIедзэ. Псэ зиIэр мэшынэ — дохутыр дапщэ ихьа а узыфэм? Ауэ Анжелэ абыхэм егупсысыркъым. Абы и дежкIэ нэхъыщхьэр уз бзаджэр зэуэлIар ажалым къыIэщIэхынырщ.
  • Си щхьэкIэ згъэунэхуащ терапевт Анжелэрэ абы къыдэлажьэ медсестра Динэрэ я зэфIэкIыр. Ахэр псэ щабэхэщ, сымаджэм щымэхъашэркъым, я бзэ IэфIыр хущхъуэщи, уи гукъыдэжыр къаIэт, мастэ къыщыпхалъхьэкIи, Iэпэ щабэхэщ.
  • Ди къуажэм и щIэлъэныкъуэм я узыншагъэр хъумэнымкIэ жэуаплыныгъэ зыбгъэдэлъ икIи ар гурэ псэкIэ зыхэзыщIэ Анжелэ сакъыныгъэшхуэ хэлъу и IэнатIэр ирехьэкI. Зеикъуэ дэт район сымаджэщым и унафэщI КIуэкIуэ-Бгъэжьнокъуэ Миланэрэ поликлиникэм и унафэщI Къалмыкъ Iэуесрэ Анжелэрэ Динэрэ я цIэхэр куэдрэ фIыкIэ къраIуэ. Узыншагъэм и плъыр нэсхэм яхуэмыарэзы цIыху умыгъуэтынми ярейщ, апхуэдизу ахэр я IэщIагъэм хуэпэжщи. А Iуэху зехьэкIэхэращ абыхэм я пщIэр зыIэтыр.
  • ЦIыхум и дежкIэ и узыншагъэр зэфIэгъэувэжыным нэхъ лъапIэ щыIэкъым. Ар зыхузэфIэкI Анжелэ и IэщIагъэм и хъер куэд Тхьэм иригъэлъагъу!
  • ШЫГЪУШЭ Хьэбас,
  • егъэджэныгъэм и ветеран.
  • Зеикъуэ къуажэ