ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«StartUp 5642»  зэпеуэр йокIуэкI

2021-11-20

  • УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым КъБР-м и сенатору щыIэ, ЩIДАА-м и Президент Къанокъуэ Арсен къызэригъэпэща «StartUp 5642» зэпеуэр йокIуэкI. Ар Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хьэрычэт Iуэху мыиным хэтхэм папщIэ къызэригъэпэщащ.

  • Абы ирагъэхьа проекти 160-м щыщу 143-р япэ Iыхьэм блэкIащ. Зэпеуэм къыхахыну лэжьыгъи 10-м ахъшэр трагуэшэжынущ, Iэ зэрыхуаIэтам елъытауэ, щхьэж и кIэн къызэрикIым хуэдэу. Республикэм щыпсэухэм лэжьыгъэхэм зы-щыщагъэгъуэзэну Iэмал яIэщ Къанокъуэ Арсен и Инстаграм напэкIуэцIым: @kanokov_arsen. ЦIыхум къылъысу зы проектым папщIэ Iэ иIэтыну хуиту аращ. Абы щхьэкIэ проектым ухэзыгъэгъуазэ тхыгъэм кIэщIэптхэн хуейуэ аращ уигу ирихьа лэжьыгъэр зыхуэдэр. Онлайн IэIэтыр щэкIуэгъуэм и 25-м иухынущ.
  • Къанокъуэ Арсен къызэригъэпэща Iуэхур псапащIэ зэпеуэщ. Мылъкуу сом мелуани 5-рэ мин 250-рэ хухихащ. Мыхьэнэ зиIэ жэрдэм къыхэзылъхьэхэм, хьэрычэт Iуэху яублэнымкIэ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэ щIалэгъуалэм я дежкIэ зэпеуэр щхьэпэщ. Ар цIыхухэм сэбэп яхуэхъун хуейщ я щIэныгъэм хагъэхъуэнымкIэ, IэпщIэлъапщIагъэ гуэрым зыхуагъэсэнымкIэ, нэгъуэщIхэмкIэ.
  • ЛIэужьыгъуэ куэду зэщхьэщокI зэпеуэм ирагъэхьа лэжьыгъэхэр. ХадэгъэкI Iуэхухэм, гъэш зехьэкIэм, бжьэ гъэхъуным, гъукIэ IэщIагъэм, медицинэм, спортым, анэдэлъхубзэм, дэрбзэрыным, пщэфIэным, техникэм, нэгъуэщIхэм ятеухуащ ахэр.
  • Къыхэдгъэщыну дыхуейт адыгэ лъэпкъым и къэкIуэным хуэгъэпса Iуэхухэри зэрахэтыр. «Зы бзэ», «Сопсэлъэф», «Адыгэ псалъэ» проектхэр зытеухуар лъэпкъым анэдэлъхубзэр Iурылъынырщ. Адыгэ шхыныгъуэхэм, тхыпхъэхэм, лъэпкъ IэщIагъэхэм ятеухуа проектхэри щыIэщ. Къыхэгъэщыпхъэщ, абыхэм щIэщыгъуэ дыдэ зэрахэтыр.
  • НафIэдз Мухьэмэд.