ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Инджылызыбзэр иригъэджми, анэдэлъхубзэр IэщIыб ищIыркъым

2021-11-20

  • Интернетыр IэмалыфIщ дуней псом къыщыхъу хъыбархэр псынщIэу зэбгрыгъэкIынымкIэ, удэзыхьэх Iуэхум теухуауэ уи щIэныгъэм хэбгъэхъуэнымкIэ. КъБКъУ-м инджылызыбзэмкIэ и егъэджакIуэ Дзасэжь Ларисэ хамэбзэр IэщIагъэ хуэхъуами, анэдэлъхубзэр IэщIыб ищIыркъым. Инстаграмым абы щиIэ Easy_adygebze напэкIуэцIым лэжьыгъэшхуэ щызэфIех, ди бзэр зэзыгъэщIэну хуейхэм я дэIэпыкъуэгъуу.

  • Дзэлыкъуэдэс пщащэр зэрыцIыкIурэ дахьэхат хамэ къэрал тхакIуэхэм я Iэдакъэ къыщIэкIа художественнэ тхыгъэхэм. Зэджэ тхылъхэм я дунейм апхуэдизкIэ ар зыщIашати, ахэр зэратха бзэмкIэ еджэну щIэхъуэпсырт. Аращ зи анэри анэ шыпхъури егъэджакIуэ Ларисэ инджылызыбзэр IэщIагъэу къыщIыхихам щхьэусыгъуэ хуэхъуари. 2002 гъэм университетыр ехъулIэныгъэ иIэу къиухащ икIи инджылызыбзэмкIэ кафедрэм къагъэнэжауэ абы лъандэрэ щолажьэ.
  • Зэгуэрым Санкт-Петербург и тхылъ щапIэхэм ящыщ зым Ларисэ щилъэгъуат инджылызыбзэр зэребгъэджыну тхылъ, карточкэ телъыджэхэр. Абы щыгъуэ зэуэ игу къэкIат ныбжьыщIэхэм анэдэлъхубзэр нэхъ тыншу зэрырагъэджын Iэмал хъарзынэу ар къэбгъэсэбэп зэрыхъунур. КъэкIуэжа нэужь, куэдрэ мыгупсысэу, Ларисэ игъэхьэзыращ адыгэ алыфбейр тыншу зэрызэбгъэщIэну карточкэ щхъуэкIэплъыкIэхэр, ауэ, хущIыхьэгъуэ имыгъуэтурэ, а Iуэхур тIэкIу Iэпэдэгъэлэл хъуащ.
  • — Коронавирус узыфэм и зэранкIэ, унэм куэдрэ дыщIэсыну къыщытхуихуа пIалъэр къэзгъэсэбэпри, зэпыуда хъуа а лэжьыгъэм пысщэжыну мурад сщIащ, — жеIэ Ларисэ. — Иджырей сабийхэр къызэрыдэмыхьэхы-гъуафIэр фIыуэ сщIэрти, Интернетым щы-зэхуэхьэса Iуэху бгъэдыхьэкIэхэм зыхэзгъэгъуэзащ икIи псом нэхърэ нэхъ сигу къыдыхьар Wordwall сайтырщ. Абы интерактивнэ лэжьыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр къует, дерсхэр нэхъ гъэщIэгъуэну къызэбгъэпэщынымкIэ сэбэпышхуэу.
  • Ларисэ и Easy_adygebze Инстаграм напэкIуэцIыр щIиублар щIалэгъуалэм куэду Iэпэгъу яхуэхъуа Интернетыр къигъэсэбэпу, псори фIыуэ нобэ зыхуэшэрыуэ урысыбзэр зыдагъэIэпыкъуурэ анэдэлъхубзэмрэ инджылызыбзэмрэ зрагъэщIэнымкIэ, яджынымкIэ яхуэщхьэпэнырщ, ди бзэм и дахагъэм гу лъаригъэтэнырщ. Ларисэ и напэкIуэцIыр къызэIузыххэр Iэпкълъэпкъым щыщIэдзауэ, хадэхэкIхэм, псэущхьэхэм, хьэкIэкхъуэкIэхэм, мазэцIэхэм, гъэм и зэманхэм, нэгъуэщI куэдми хегъэгъуазэ. И дерс хьэлэмэтхэр, бзэр джынымрэ зегъэужьынымрэ къадэкIуэу, ныбжьыщIэхэм я гурыхуагъэми хэзыгъахъуэщ. Ларисэ, дауи, анэдэлъхубзэм елэжьыныр тIэкIу къыщегугъуэкIи щыIэщ. УпщIэ щIэщхъуркъым, жыхуиIэращи, апхуэдэхэм деж адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэхэм йочэнджэщ икIи сыт щыгъуи зыкъыщIагъакъуэ.
  • Дыщогугъ Дзасэжь Ларисэ и лэжьыгъэр кIуэтэну, адыгэбзэр зыджыну гупыж зыщI ди лъэпкъэгъухэм къахуэсэбэпыну, анэдэлъхубзэм зригъэужьыну.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.