ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адыгэ щIалэхэр Кубок нэхъыщхьэм иризоныкъуэкъу

2021-11-11

  • Португалием щекIуэкIащ дзюдомкIэ Европэм и кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 24-м къикIа спортсмен ныбжьыщIэ  300-м щIигъу.

  • Урысейм и командэ къыхэхам хэту абы щыбэнащ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Ставрополь краймрэ я цIэкIэ утыку къихьэ Къуэдз Къантемыр. ПэщIэдзэ зэIущIэхэр фIы дыдэу езыгъэкIуэкIа ди щIалэм финалым къыщыпэщIэхуащ къэралым и командэ нэхъыщхьэм къыдыхэт Краснодар крайм и щIыхьыр зыхъумэ адыгэ щIалэ НэгъущI Абрэдж. Ди лъахэгъур абы ефIэкIащ икIи зэхьэзэхуэм и дыщэ медалымрэ кубок нэхъыщхьэмрэ къыхуагъэфэщащ.
  • Къуэдз Къантемыр ягъасэ Иванов Дмитрийрэ Апхудэ Андзоррэ.