ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къаныкъуэ  Заринэ  и  пьесэм Красноярск  къыщоджэ

2021-11-09

  • Иджыблагъэ Красноярск щекIуэкIащ Тхылъ щэнхабзэмкIэ XV жармыкIэр. Iуэхум и къызэгъэпэщакIуэр Прохоров Михаил и псапащIэ фондырщ. Мы гъэм Iуэхум унэтIыныгъэ щхьэхуэ иIащ: «ЦIыхухъур, бзылъхугъэр. Иджырей социальнэ гъащIэм щагъэзащIэ къалэнхэр».

  • ЦIыхухъумрэ цIыхубзымрэ литературэм хуаIэ бгъэдыхьэкIэм иIэ щхьэхуэныгъэхэм, я хъэтIым хэлъ щIэщыгъуагъхэм ятеухуауэ къэпсэлъахэщ «Новое литературное обозрение» тхылъ тедзапIэм        и унафэщI Прохоровэ Иринэ, тхыдэтх Лекманов Олег сымэ, нэгъуэщIхэри. «КРЯКК-2021» Iуэхум хэтащ тхыдэджхэр, философхэр, тхакIуэхэр.
  • Красноярск щекIуэкIа литературэ зэхыхьэм ирагъэблэгъащ усакIуэ, драматург, «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къаныкъуэ Заринэ. Абы и «ЩыIащ — псэуащ, игъащIэкIэ» пьесэм къеджащ Пушкиным и цIэр зэрихьэу Красноярск дэт драмэ театрым и актёрхэр. ИужькIэ, тхыгъэм теухуауэ зэIущIэ екIуэкIащ, ар зи Iэдакъэ къыщIэкIа Къаныкъуэ Заринэ къыхуагъэхьэзыра упщIэхэм япэджэжащ.
  • Пьесэр Къаныкъуэм адыгэбзэкIэ итхащ, урысыбзэкIэ зэридзэкIыжащ. Илъэс кIуам а тхыгъэр Урысейм ис лъэпкъхэм я иджырей драматургиер щызэхуэхьэса антологием ихуащ.
  • Гъуэт  Синэ.