ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хьэшырым и топхэм Волгоград бжыгъэшхуэкIэ дыщытрагъакIуэ

2021-11-02

 • «Ротор-2» (Волгоград) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:3 (0:1). Налшык. «Зенит» стадион. Жэпуэгъуэм и 31-м.
 • Судьяхэр: Шипков (Белореченск), Сафаров (Дон Iус Ростов), Тюмидов (Элиста).
 • «Ротор-2»: Репин, Кушаров (Болотин, 57), Тарнов, Балахонов, Смоляков, Михайлов (Андреев, 75), Вебер (Курдин, 79), Шильников, Вершков (Попов, 75), Госинкеев, Щербин (Бирюков, 79).

 • «Спартак-Налшык»: Къардэн, Ольмезов, Сындыку, КIэдыкIуей, Шумахуэ И., Шумахуэ З., Хьэшыр, Черткоев (Бенедык, 81), Жангуразов (Торосян, 69), Бэчбо (Къумыкъу, 89), ЛIуп.
 • Топхэр дагъэкIащ: Хьэшырым, 16 (0:1). Репиным — езым и гъуэм, 53 (0:2). Хьэшырым, 76 (0:3).
 • Дагъуэ къыхуащIащ Смоляковым.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм хыхьэу вэсэмахуэ Волгоград щекIуэкIащ «Ротор-2»-мрэ «Спартак-Налшыкымрэ» я зэIущIэр. Турнир таблицэм и кIэух увыпIэхэм щыт хэгъэрейхэмрэ и кум имыкIыф налшыкдэсхэмрэ я зэпэщIэтыныгъэр командэхэм жыджэрагъышхуэ къамыгъэлъагъуэу къыщIадзащ    — дэтхэнэ зыми и тIасхъэр адрейм зригъэщIэну хущIэкъурт.
 • ЕпщыкIуханэ дакъикъэр екIуэкIыущ ди щIалэхэм ебгъэрыкIуэныгъэ псынщIэ къыщызэрагъэпэщар. Абы хэту топыр къызыIэрыхьа Жангуразовым ар штрафнойм илъадэ Хьэшырым хуигъэжащ. Алан волгограддэсхэм я гъуащхьэхъумэхэм къапекIуэкIри, хуэзанщIэ къыхуэхъуа гъуащхьэтетым пэжыжьэ плIанэпэмкIэ топыр иутIыпщащ. Репиныр абы лъэIэсакъым — 0:1.
 • ПсынщIэу дигъэкIа топым «Спартак-Налшыкым» жыджэрагъ къыхилъхьэн хуея щхьэкIэ, бжыгъэр къызэIуаха нэужь щытыкIэм зэрызихъуэжа щыIэкъым — пэщIэдзэми хуэдэу, зэпэщIэтыныгъэр кIащхъэт, уеблэмэ хэгъэрейхэр ипэкIэ зэрыкIуэтэным хущIэкъурт.
 • Япэ Iыхьэм хухаха зэманым и ныкъуэр нэблэгъауэ «Ротор-2»-м контратакэ псынщIэ къызэригъэпэщащ. Абы хэту топыр къызыIэрыхьа хэгъэрейхэм я гъуащхьэхъумэныкъуэ Михайловыр зэкIэлъхьэужьу ди гъуащхьэхъумищым яIэщIэкIащ. Штрафнойм зэрихьэу ар занщIэу гъуэм еуащ, арщхьэкIэ щытыкIэм сакъыу кIэлъыплъ налшыкдэсхэм я гъуащхьэтет Къардэн Имран топыр къищтащ.
 • Командэхэр загъэпсэхуну икIыным куэд къэмынэжауэ, «Ротор-2»-м зыкъызыкъуихащ икIи бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжыну Iэмал иIащ. Ди штрафнойм зэман кIыхькIэ изэрыхьа топыр волгограддэсхэм ящыщ зым къыIэрыхьэри, «Спартак-Налшыкым» и гъуэм еуащ. Гъуащхьэтетыр зылъэмыIэса топым къригъэгъэзащ Шумахуэ Заур.
 • ЗэIущIэм и етIуанэ Iыхьэр хьэщIэхэм я тепщэныгъэкIэ къыщIидзэжащ. Зы ебгъэрыкIуэныгъэм адрейр къыкIэлъыкIуэу джэгур «Ротор-2»-м и лъэныкъуэмкIэ ягъэIэпхъуат.
 • Ди щIалэхэм я текъузэныгъэм угловойм къаригъэлэжьащ. Ар хьэлэмэту иухащ — волгоград футболым и гъэсэну къытхэт Черткоевым къиутIыпща топым щхьэкIэ еуэри и гъуэм дигъэкIыжащ «Ротор-2»-м и гъуащхьэтет Репиным — 0:2.
 • Куэд дэмыкIыу «Спартак-Налшыкым» иджыри зы ебгъэрыкIуэныгъэ лъэщ къызэригъэпэщащ. Аргуэру къыхэжаныкIащ Черткоевыр, ауэ иджы ар зэуа топыр зымащIэкIэ штангэм блэлъэтащ.
 • Волгограддэсхэр къыкIэлъыкIуэ дакъикъэм контратакэ псынщIэкIэ налшыкдэсхэм я гъуэм къыбгъэдыхьащ. Михайловым къыхита топыр штрафнойм ихьэ Вебер къыIэрыхьащ. Иужьрейр лъэщу зэуа топыр Къардэным ерагъыущ угловойм зэригъэкIуар.
 • ТопитIкIэ япэ зэритым икIи зэIущIэр икIэм зэрынэблэгъам хьэщIэхэм я тепщэныгъэр игъэужьыхыртэкъым. Апхуэдэу ди щIалэхэм я къыкIэлъыкIуэ ебгъэрыкIуэныгъэм гъуащ-
 • хьэтетым пэгъунэгъу Хьэшырым топыр къыщыIэрыхьащ икIи Репиным зы Iэмали къыхуигъэнакъым абы къригъэгъэзэну — 0:3.
 • ЗэIущIэм щыщу къэнэ-жа зэманыр «Спартак-Налшыкым» зэрыхуейм хуэдэу иригъэкIуэкIащ.  Абы ди щIалэхэм бжыгъэшхуэкIэ текIуэныгъэ къахуихьащ.
 • ЕпщыкIущанэ джэгугъуэм и адрей зэIущIэхэм мыпхуэдэ бжыгъэхэр къарикIуащ: «Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Чайка» (Песчанокопскэ) — 2:2, «Динамо» (Ставрополь) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 1:0, СКА (Дон Iус Ростов) — «Легион-Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 2:1, «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — «Дружба» (Майкъуапэ) — 3:1, «Черноморец» (Новороссийск) — «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — 5:0, «Форте» (Таганрог) —  «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — 1:0.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» и унэ щригъэкIуэкIынущ. ЩэкIуэгъуэм и 6-м абы къригъэблэгъэнущ «ТIуапсы»-р.
 •  Жыласэ Замир.