ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Саугъэт  лъапIэхэр зыхуэфащэхэр

2021-11-02

  • Атлетикэ псынщIэмкIэ федерацэхэм я дунейпсо зэгухьэныгъэм илъэсым и спортсмен нэхъыфIу къалъытэнымкIэ зэпеуэм хэтхэм я цIэр къриIуащ.  Абыхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщалъхуа Ласицкене Марие.

  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, лъагэу дэлъеинымкIэ зыбжанэрэ дунейпсо чемпион Ласицкене Марие шыщхьэуIум и пэм и ехъулIэныгъэхэм хилъхьащ Олимп джэгухэм я дыщэ медалыр. Токио иужькIэ Марие и текIуэныгъэхэм дунейпсо зэхьэзэхуэ зыбжанэм къыщыпищащ. Лъэхъэнэр абы зэхуищIыжащ «Налкъутналмэс лигэм» и финал зэхьэзэхуэхэм щигъэува рекордымрэ дуней псом лъэхъэнэм щыщыIа ехъулIэныгъэмкIэ — ар щхьэпрылъащ метри 2,05-м.
  • Зэпеуэм и кIэухым хэтыну спортсмен нэхъыфIитхур лъэныкъуищ IэIэткIэ къыщыхахынущ. Ласицкене  щыдэщIыфынущ Атлетикэ псынщIэмкIэ федерацэхэм я зэгухьэныгъэм (World Athletics) и интернет напэкIуэцIхэм. IэIэтыр щэкIуэгъуэм и 6-м иухынущ. ТекIуахэм я цIэр дыгъэгъазэм къраIуэнущ.
  • Ласицкене Марие и гъэсакIуэ Габрилян Геннадий «Урысейм и гушхуэныгъэ» лъэпкъ спорт саугъэтыр зыхуагъэфэщэнухэм я зэпеуэм хагъэхьащ.
  • МЭЗКУУ  Къанщобий.