ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Насып  вагъуэ

2021-08-19

 • Си къуэрылъхум ипхъу цIыкIу Амал дунейм къыщытехьам икъукIэ абы щыгуфIыкIа сабийхэм ятеухуа мы сатырхэр сыхуейт тыгъэ яхуэсщIыну ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ, лъэпкъыр бэкIэ зыщыгугъ Адыгэбзэ Хасэм и къызэгъэпэщакIуэхэу, узэщIакIуэхэу Табыщ Мурат, ХьэцIыкIу Рае, Къып Гупсэ сымэ. Абыхэм я псэ къабзэм и къарури, я щIэныгъэ куури, я зэфIэкIхэри зыхуэгъэпсар ди лъэпкъым и быным зеиншафэ къытезыгъэуэнкIэ хъуну Iуэхугъуэ гуэри зэи къэмыгъэхъунырщ, ди щIэблэм и лъым, и пкъынэ-лъынэм хэту къыдалъхуа анэдэлъхубзэр Iурылъ къудей мыхъуу, абы бгъэдэлъ хъугъуэфIыгъуэхэр зыхищIэу, жьабзэми тхыбзэми къыщигъэсэбэпыфу Iэмал имыIэу зригъэхъулIэн зэрыхуейр и къалэн нэхъыщхьэу зэрыщытыр лъэпкъым и цIыхум къыгурагъэIуэнырщ.

 • КъехъулIам игъэгуфIэу, абы игъэгушхуэу, а зыгъэгушхуэм нэхъ гугъуу къыщыхъум тригъэгушхуэжурэ зе-ужь цIыхумрэ абы и анэдэлъхубзэмрэ яку дэлъ зэхущытыкIэм. Хамэбзэри нэхъ тынш мэхъу къэбгъэIурыщIэну, абы щыдихьэхри мащIэкъым. Ауэ анэм и Iэпэр иIыгъыу япэ дыдэу ду-нейм къытехьэ сабийм зыхихри, илъагъури, зыхищIэри и псэмрэ и зыхэщIыкIымрэ щынэсыр и анэбзэр Iурылъу, ар и гъуэгугъэлъагъуэу япэ лъэбакъуэхэр щичырщ.
 • Мыбдеж, гугъущ жыпIэу, сабийм и бзэр къыIурыпчрэ хамэбзэкIэ зэпхъуэкIмэ, ар къэзылъхуахэми, къыдалъхуахэми, и лъэпкъэгъухэми, адыгэбзэми зэрыхущытын хуейуэ къыщыхъунур сыт хуэдэ къупхъэм пхуигъэзэгъэну? Езыми сыт хуэдэфэ къы-
 • теуэну? Егупсысыпхъэщ. Сыту пIэрэт щIыжиIар ди лъэпкъ усакIуэшхуэм: «Адыгэбзэр сэ сымыщIэу урысыбзэр сщIэн слъэкIакъым»?
 • 1
 • Щымщ дунейр. Махуэшхуэм и кIэщ.
 • Джэдкъаз, Iэщхэр зэгъэжащ.
 • Ди хьэ МотIи зигъэнщIыхукIэ
 • Джэгури и гъуэм ипщхьэжащ.
 • Мэпырхъыж. Зимыгъэхъей,
 • Езэшащи джэгурейр.
 • ЦIыхухэр, гъуэлъыжыгъуэ хъуами,
 • ПIэм екIуэну зи хуэмей:
 • ЯIэщ зымыгъэжеину
 • Щхьэусыгъуэ дахэкIей.
 • Дамир къекIуэкI псалъэмакъым
 • Щыщ зи кIапэ зэхихам
 • И жей IэфIыр дэнэ щыIэм
 • ИмыщIэжу щхьэщихащ.
 • ГуфIэщау долъей — допкIей,
 • ПкIэлъей задэмкIэ дожей,
 • Щхьэгъубжэшхуэр зэIуидзауэ
 • Вагъуэхэм яхудоплъей.
 • (И анэм ещхьщ: абыи фIэфIщ,
 • Вагъуэ бынхэм кIэлъыплъын,
 • Ахэм теуэршэрыхьын).
 • Жэщ дахащэщ. Гъатхэ мазэщ.
 • Уафэр къабзэщ, вагъуэр изщ.
 • Зи тетыгъуэу къэса мазэр
 • Зигъэзыжу тахътэм исщ.
 • Уарэ! Сыт Дамир илъагъур?
 • Е къыфIэщIрэ? Е ар пщIыхь?
 • Мазэм и пэгъунэгъу дыдэу,
 • Дыщэ кIанэу зэщIэлыдэу,
 • Вагъуэ шыр къыщыунэхуащ,
 • Пшэ гуэрэнри трихуащ.
 • «УхокIыж, Дыщэнэ, ей!
 • Къажэ псынщIэу! Умыжей!»
 • НапIэзыпIэм къыщолъэтри,
 • Шыпхъур нос и дэлъхум дей.
 • Ар зыдэплъэмкIэ доплъей…
 • Тобэ! Сыту телъыджащэ
 • А цIыкIуитIым къалъэгъуар!
 • Мазэм игу къызэфIэнащи,
 • ГуфIэ нэпсхэр щIелъэщIыкI,
 • Вагъуэ шыр зришэлIащи,
 • IэплIэ гуапи кърешэкI.
 • Зигъэщхъауэ къоIущащэр —
 • Тхьэшхуэрщ зыщIэр къиIущэщыр.
 • 2
 • А дакъикъэм ди пэш псоми
 • Телефонхэр щызууащ.
 • КъикI макъамэхэр зырызми,
 • Псоми жаIэр мы зыращ:
 • «Къытехьащ дунейм узыншэу
 • Пщащэ цIыкIу фызыпэплъар.
 • Дывохъуэхъу! Псэ быдэ фхухъу!
 • Лъэпкъым набдзэ ар хурехъу!»
 • ЩыIэу пIэрэ нэхъ гуфIэгъуэ
 • ЦIыху унагъуэм къыпхэхъуэн?!
 • ФщIэрэ щыIэу нэгъуэщI фIыгъуэ
 • Нэхъ насыпкIэ зэджэ хъун?!
 • ХъыбарыщIэр занщIэу йожьэ —
 • Жьыр щIэмыхьэу дэни нос.
 • Хъуэхъухэми зрамыгъажьэ —
 • Псом нэхъ лъапIэр япэу къос:
 • «КъиугъащIэ гъащIэ дахэ
 • Угъурлы хъун ди шыр цIыкIум!
 • Дуней дахэм дэщIэращIэу,
 • Куэдрэ тхурепсэу а цIыкIур!
 • КIыхь ирехъу ди гуфIэгъуэшхуэр,
 • ЦIыхуфI куэдхэр игъэгушхуэу!»
 • Хъуэхъуу хэти и гум илъыр
 • И бзэгупэм къыполъэлъыр.
 • ФымыпIащIэм, фыкъедаIуэ.
 • Фи зэфIэкIхэри къэвгъэнаIуэм,
 • Къытщыхъунущ икъукIэ гуапэ:
 • — «Кърехъу а ди пщащэ цIыкIур
 • Тхуэузыншэу, цIыхуфI цIыкIуу;
 • И псэр къабзэрэ, и бзэр дахэу;
 • И анэбзэри Iурылърэ,
 • Iэзэу псалъэу, тхэуэ, еджэу;
 • Зы тхылъыфIи блимыгъэкIыу;
 • Зэджэу хъуари къемэщIэкIыу;
 • Мыщхьэхынэу, мыжейнэду;
 • Бзэрэ дэуэ, ид мытIэпIу;
 • IэпэIэсэщ къыхужаIэу;
 • Iэр зэIусэм псэ къыпыкIэу;
 • И зэфIэкIхэри гурыхьу;
 • ЦIыхухэм я гум тыншу дыхьэу,
 • МыфэрыщIу, мыщIыкIэншэу
 • Ирепсэу дунейгъэдахэу,
 • СыткIи дахэщ, къыхужаIэу»…
 • Мы ткIуанищыр щхьэ дгъэува?
 • «Хъуэхъу куэд хъурэ?» — щхьэ жаIа?
 • Лъэпкъ гупсысэрщ ар жызыIэр:
 • Хъуэхъур зи бэрщ фIыгъуэр здэкIуэр.
 • 3
 • Унэм щIэси, щIыбым дэти,
 • Жеижауэ пщIыхьым хэти —
 • Псори къызэщIэхъеящ,
 • Пэш утыкур къайзэвэкIти,
 • ПщIантIэ хуитым зэрыхьащ.
 • Нэхущи, зыкIи пщIэнкъым жэщу,
 • Епэр цIыкIухэми я дунейщ.
 • Гъатхэ мазэм уемызэшмэщ
 • Дахагъ псомкIи ущыбейр.
 • Хьэуа къабзэм жыг гъэгъахэр
 • Нэхъуеиншэу зэхежыхь.
 • И шкIур макъымкIэ дигъафIэу
 • ПсыIэрышэри йожэх.
 • КIущэ Нагъуи и шыритIыр
 • КъыщIишау удзыпцIэм хэсщ.
 • Къуэ къищIа и хьэпшыр ПIотIи
 • ТIэпIу игъэшхауэ щысщ…
 • ГъэщIэгъуэнкъэ, джэду шырхэр
 • Хьэпшыр хъыжьэм щымышынэ —
 • Ар ялъытэ къуэш ещанэу:
 • Зэдоджэгу, зобэн, зэдошхэ,
 • Зэрахабзэщи зэкъуэшхэм.
 • Гумызагъэщ икъукIэ Нагъуэ:
 • Къимылъыхъуэ зэи псэхугъуэ:
 • (Къуищ гъэсэныр тынш фи гугъэ?)
 • Жэщи-махуи мэпIейтей,
 • НитIри зэу здимыгъэжей,
 • Зыр щыжейм деж, плъырщ адрейр.
 • Ар къыщоплъкIэ, жиIэ хуэдэщ:
 • «Си шырищри хуейщ гулъытэ».
 • ЦIыкIухэм анэм игу хуагъэфI:
 • «Дуригъусэщ. ПIы быныфI».
 • Гуапэ щохъури ахэм жаIэр,
 • Игу зэгъауэ мэгъуэлъыж.
 • Лъабэ щабэмкIэ бынищыр
 • И бгъэ хуабэм щIекъузэж.
 • Гъатхэ жэщыр ибг иуащи,
 • Дади мащIэу мэпIейтей:
 • «Куэдщ ныщхьэбэкIэ вгъэхъахэр,
 • Нэхъыбэж фщIэн хуейщ пщэдей:
 • Мазэ Нагъуи Вагъуэ Шыри
 • Хъуэхъухэр яхуэвгъэшын хуейщ.
 • Фыгъуэлъыж. Фыжей. Къыфпоплъэ
 • Телъыджащэу пщIыхь дуней.
 • Дэри пщэдейжэщ дапоплъэ
 • ХьэщIэ лъапIэу куэдыкIей».
 • Дадэ и псалъэ тIэужыIэ
 • ИрагъэщIу фэ флъэгъуа?
 • Я къалэнхэр зэфIагъэкIри,
 •  ЕпсынщIэкIхэу гъуэлъыжащ —
 • ПщIыхьхэр тIэкIу зрагъэжьами,
 • Псори арэзы хъужауэ
 • Щхьэж и Iуэхум пищэжащ.
 • 4
 • Насыпышхуэр зи Iэпэгъухэм
 • Ди гуфIэгъуэр къыддаIэту
 • Къытхуоблагъэ куэдыкIей:
 • Iыхьлы, благъэхэр, ныбжьэгъухэр,
 • Ди лэжьэгъухэр, ди гъунэгъухэр.
 • Я сабийхэри я гъусэщ,
 • Нэмыс дахэри яхэлъщи,
 • Гуапэ тщохъур Iыхьэлейу.
 • Зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ
 • Нэмыс-хабзэр здэщымыIэм
 • Насып нэси щымыIэнкIэ
 • Хъуну жеIэ лъэпкъ гупсысэм.
 • Абы шэч хэт трихьэн?
 • Фегупсысыт: нэгъуэщIу хъун?
 • Нэмыс Насыпым хуэпэжщ:
 • Цырхъ зэхихмэ — нос и деж.
 • Гуапэу, екIурэ-зэкIужу
 • Яхэтщ цIыхухэм нэжэгужэу.
 • Нэр пIэпехыр и дахагъым,
 • Псэр ехьэху и щэныфIагъым.
 • Сыт и уасэ и хъуэхъубзэу,
 • Щыбзэрабзэр и анэбзэр,
 • ФIыгъуэр зи бэу адыгэбзэр?
 • БзэрэбзэхукIэ, бзэм зеужьыр,
 • Щхьэхыр текIуэмэ, мэужьых.
 • Зызыужьырщ зиIэр гъащIэ —
 • Лъэпкъ Iущыгъэм шэч хуумыщI:
 • Умыщхьэхмэщ дахэ щыпщIэр,
 • ХъугъуэфIыгъуэри щымыкIуэщIыр.
 • Псори псэкIэ зыхэзыщIэ
 • Ди Iущ цIыкIухэр къицIыхуащи,
 • Нэмыс дахэ къохъу гумащIэ,
 • Ягу хигъахъуэу къодэхащIэ,
 • Къигъэгушхуэу, къегъэпIащIэ:
 • «Маржэ, ди угъурлы цIыкIухэ!
 • Фэркъэ псори дызыпэплъэр!
 • Телъыджалъэхэр къэфтIатэт,
 • Налкъут илъхэр къэфщIт сэтей,
 • Дыхэвгъаплъэт хъуэхъу дунейм!» —
 • ЖиIа закъуэ ар Нэмыс! —
 • ЦIыкIухэм Iэджи къагупсыс.
 • ГуфIэгъуэшхуэр здэзыгуэшхэм
 • Я зэфIэкIхэри мэхъу гунэс.
 • «Акъыл Жанхэр» къызэхуэсри,
 • Гуп дыгъэлу къэтIысащи
 • Я акъылхэр щIалъыкIыж —
 • Жан-ым къикIыр ягъэпэжри,
 • Ахэр мыбэлэрыгъыжщ.
 • 5
 • Джэгу-зэпеуэр зэхаублэ:
 • ПыIибл зэуэ драдзей.
 • Намыгъэсу щIым, хуэIэзэу
 • Къаубыдыжхэр ахэр зейм.
 • ГуфIэгъуэбзэр зэролъэлъ:
 • Хъуэхъухэр пыIэхэм къолъэлъ.
 • Къоджэр хэти хуейм хуэдиз.
 • Гухэхъуэгъуэщ: къахьыр фIыщIэ изщ.
 • Я анэбзэмкIэ бзэрабзэу
 • КъэзыгъэIухэм я хъуэхъубзэр
 • ФIыщIэгуапэхэр къылъагъэс.
 • Саният псори егъэгушхуэ,
 • И гупсысэр дэни нос.
 • КъызэIуах абдеж джэгушхуэ —
 • Зэпеуэнухэри къос.
 • ЯгъэбжьыфIэу утыкушхуэр
 • Япкъ мыхъейуэ зэблосыкI.
 • АпхуэдизкIэ удахьэхри,
 • Нэр тепхыну уигу пымыкI.
 • Хэтщ абыхэм Идар цIыкIуи,
 • И шыпхъуитIыр игъэгушхуэу.
 • Гъунэгъу щIалэхэу Айдари,
 • Айдамыри, Амырхъани…
 • НыбжькIэ жыжьэ нэмысами,
 • Ахэм куэд яхузэфIокI —
 • Уемыплъын пхузэфIэмыкI:
 • Хэти жьэкIэ пшынэ йоуэ,
 • Бэрэбанэр игъэпсалъэу,
 • Хэти псалъэ емылыджхэр
 • Гугъу демыхьу егъэсэф.
 • Iэсэ хъуахэр игъэгушхуэурэ
 • Псэр дихьэхыу къепсэлъыф.
 • Къантемыр дахащэу къофэ,
 • Къыдишау Аледэ шыр.
 • Къреш Iэзэу уэрэд цIыкIухэр
 • Къуэш нэхъыщIэ Жантемыр.
 • 6
 • Дамир ешкъым — хетIэ-хесэ,
 • ЕщI Дыщэнэ ислъэмей,
 • Зэзэмызи зэпегъэури,
 • Вагъуэ Шырым худоплъей,
 • ЩогуфIыкIыр, нащхьэ хуещI.
 • Къэхъупауэ псэлъэрей,
 • Мэбзэрабзэ гуфIэрейр:
 • «Жэщ дахащэр зыгъэнэху,
 • Сыт ухуэдэ, ди Шыр Нэху?
 • ЩыщIэращIэм дунеишхуэр
 • ФыкъытхуигъэщIащ ди Тхьэшхуэм.
 • ФIыгъуэу щыIэм я дамыгъэщ
 • Къытхуалъхуа ди сабий дыгъэр.
 • Фэ цIыкIуитIыр тIури зэуэ
 • Фыкъыщытехьам дунейм,
 • Къэхъухэр къытхуэмыщIэт зыми:
 • Къытщыхъут къаблэу ЩIы Хъурейр.
 • ЗимыщIэжу жэщыбг уафэм
 • Лэгъупыкъухэри пигъэнат.
 • Телъыджащэтэкъэ ар!
 • Дызоплъыжыр, щым дыхъуау.
 • Медан докI — зыкъыдощIэжри,
 • Щхьэусыгъуэри къыдощIэж —
 • Ар дэ псоми ди зэхуэдэ
 • Насып кIуапIэ гукъыдэжщ.
 • ЦIыкIуи ини дыфхуохъуахъуэ
 • ГъащIэ дахэ къэвгъэщIэну!
 • Уафи щIылъи ФIым и Лъахэр
 • Фи нэхугъэм щымыщIэну!
 • НасыпыфIэу фыпсэуну!
 • Фыпсэуху фыузыншэну!
 • Демызэшу фхуэдгъэш хъуэхъухэр
 • Тхьэшхуэм жиIэ къабыл хъуну!»
 • 7
 • Вагъуэхэри мабзэ, мадэ.
 • Дыщэ дамэхэр традэ:
 • Пщэдей ахэм я парадщ,
 • Дэри деплъын ди мурадщ.
 • Нурыр зи бэу бын дахащэм,
 • Вагъуэ Шыру къабзэкIейм,
 • Мазэ Нагъуэ цIэ хуэфащэ
 • Насып жери къыфIищащ,
 • И щхьэцыгъуэм щыщ налъищи
 • ЦIэфIэщ джанэу щитIэгъащ.
 • НэфIэгуфIэу нэкIуху фIыгъуэр
 • Нэхъ лъэщыжу лыд къыпфIощI.
 • Пщащэ цIыкIу ди гурыфIыгъуэм,
 • Ди Тхьэ, Насып Вагъуэ хуэщI!
 • КЪУМАХУЭ Хьэлимэт.
 • Аруан (Мысостей) къуажэ
 • Stardust flowing from an open hand. Digital illustration.