ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Шабзауэ нэхъыфIхэр

2022-05-19

 • Кэнжэ къуажэм дэт «Пять колец» спорт еджапIэм щызэIущIащ узыншагъэкIэ сэкъат зиIэхэм я школым и гъэсэнхэмрэ шабзэкIэ уэнымкIэ Урысейм и паралимп гупым хэтхэмрэ.

 • Зэхуэсым хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, абы и  къуэдзэ Къардэн Мурат, Физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымрэ туризмэмкIэ комитетым и унафэщI Бэрэгъун Арсен, депутатхэу Бечеловэ Людмилэ, Мечукаев Алихъан сымэ.
 • Егоровэ Татьянэ спортсменхэм защыхуигъазэм, жиIащ ахэр зыхэт спорт лIэужьыгъуэм кIэлъыплъыну езыми зэрыфIэфIыр.
 • — Шабзэр Iэщэ нэхъ пасэрей дыдэхэм ящыщщ. АбыкIэ захъумэжырт икIи ирищакIуэрт. КъищынэмыщIауэ, нэхъ пасэу къежьа спорт лIэужьыгъуэхэми ар ящыщщ. Апхуэдэ тхыдэ къулейрэ хабзэрэ къызыдекIуэкIыу мащIэщ щыIэр, — къыхигъэщащ Егоровэм. — Пэжщ, лъэхъэнэ гуэр диIащ дунейпсо олимп Iуэхухэм шабзэкIэ уэныр щыхагъэкIа. Ауэ мы спорт лIэужьыгъуэм и телъыджагъэрщ ар гъэмахуэ джэгухэм иужьым къыщIыхагъэхьэжар. ШабзэкIэ узэхьэзэхуэныр адрейхэм куэдкIэ къащхьэщокI, къарукIэ мыхъуу, нэхъыбэу хьэлкIэ зыхуэбгъэхьэзырын хуейщи. ЦIыху къызэрыгуэкIыр спортсмен цIэрыIуэ щыхъур и хьэлыр ипсыхьыфмэщ, ерыщу и текIуэныгъэм хущIэкъумэщ. Си фIэщ мэхъу а хьэлыфIхэм хуэдэ дэтхэ- нэ зыми зэрыфхэлъыр. Абы и щыхьэтщ Паралимп джэгухэм, Европэ, дунейпсо чемпионатхэм къыщыфхуагъэфащэ дамыгъэ лъапIэхэмрэ «спортымкIэ дунейпсо класс зиIэ мастер» цIэр къызэрыфхуэхьэхумрэ.
 • Егоровэ Татьянэ дыщIигъуащ иужьрей зэманым спортыр политикэ IуэхухэмкIэ къагъэсэбэп зэрыхъуар зэрижагъуэр.
 • — Иджыпсту ди спортсменхэм къыхуащI лъэпощхьэпохэм хуэдэ зэи щыIакъым. Хабзэми спортми къезэгъыркъым   урысей спортсменхэр дунейпсо зэхьэзэхуэхэм хамыгъэтыну зэрыхущIэкъур. Шэч хэмылъу, ар ди къэралым зэран къыхуэхъуну  хъуапсэхэм къагъэсэбэп Iэмалхэм ящыщу аращ. Абыхэми емылъытауэ, фэ адэкIи фи зэфIэкIхэм зэрыхэвгъэхъуэнум фыхущIокъу, сызэреплъымкIэ, ар текIуэныгъэм хуэкIуэ гъуэгущ. ЕхъулIэныгъэшхуэхэр фиIэну сынывохъуэхъу, — яжриIащ ныбжьыщIэхэм Егоровэ Татьянэ.
 • Апхуэдэуи абы къыхигъэщащ зи узыншагъэкIэ сэкъат зиIэхэм ятеухуа спортым зегъэужьыным республикэм гулъытэ хэха зэрыщыхуащIыр. КъБР-м и Парламентым и нэIэ тетщ мы школым икIи абы зыщызыгъасэ щIалэгъуалэм я ехъулIэныгъэхэм депутатхэр щыгъуазэщ. Егоровэ Татьянэ гъэсакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ, я лэжьыгъэм гурэ псэкIэ зэрыбгъэдэтым папщIэ. Абы КъБР-м и Парламентым и ЩIыхь тхылъыр яхуигъэфэщащ школым и унафэщI Кулюшин Александррэ гъэсакIуэ Кулюшинэ Натальерэ.
 • Спортсменхэм псалъэ гуапэ жраIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат, КъБР-м спортымкIэ и министрым и къуэдзэ Хэжь Заур сыми.
 • Урысейм и паралимп гуп къыхэхам и гъэсакIуэ, шабзэкIэ уэнымкIэ паралимп чемпион Шестаков Олег тепсэлъыхьащ щIалэгъуалэм я ехъулIэныгъэхэм, я мурадхэм, паралимп зэщIэхъееныгъэм зэрызиужьа щIыкIэм, УФ-м и паралимп гуп къыхэхам увыпIэ нэхъ лъагэ дыдэхэр дуней псом зэрыщиIыгъым, нэгъуэщIхэми.
 • Дунейм щэнейрэ чемпионкэ щыхъуа, Токио щекIуэкIа Паралимп джэгухэм къыщыхэжаныкIа Крутовэ Еленэ Егоровэ Татьянэ тыгъэ хуищIащ Токио джэгухэм хэта урысей спортсменхэм я IэщIэдз-хэр зытет олимп открыткэр.
 • Урысейм и шабзауэхэм я гупым хэтхэм я Iэзагъэр а махуэм ягъэлъэгъуащ. Зи Iэпкълъэпкъым сэкъат иIэ Джиоевэ Анастасиерэ Гомбожапов Александррэ я шабзэхэр нэщанэм зэрытрагъахуэм удихьэхыу уеплъырт.
 • ШабзэкIэ уэнымкIэ Урысей паралимп гупым хэтхэр нэхъ и пэкIи республикэм къэкIуауэ щытащ — 2020 гъэм спортсменхэр Токио зэрыкIуэным зыхуагъэхьэзыру щыIащ. Мы гъэм абыхэм Налшык къалэм зыщагъэсэнущ накъыгъэм и 23 пщIондэ. Гупым зыхуегъэхьэзыр Беларусым щекIуэкIыну дунейпсо зэхьэзэхуэхэм.   
 • — Кулюшин Александр и фIыгъэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым Iэмал псори щаIэщ шабзэкIэ уэным зыхуагъэсэным теухуауэ. Республикэм и спортсменхэм ехъулIэныгъэфIхэр къы-щагъэлъагъуэ урысейпсо зэпеуэхэм. ТекIуэныгъэ куэд иджыри яIэну дохъуэхъу. Ди гупым къыхыхьэну хуейхэр ди гуапэу къыдогъэблагъэ, — жиIащ Шестаков Олег.
 • ХьэщIэхэм щхьэхуэу фIыщIэ хуащIащ «Пять колец» спорт еджапIэм и унафэщI Ахъмэт Амир, зэхуэсыр къызэрызэригъэпэщам папщIэ. ХьэщIэхэмрэ бысымхэмрэ яфIэгъэщIэгъуэну еплъащ «Шагъдий» ансамблым хэтхэм я къэфэкIэм.
 • КъБР-м и Парламентым и  пресс-IуэхущIапIэ.