ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Махуэшхуэр ягъэлъапIэ

2022-05-06

  • Мэлыжьыхьым и 30-р Урысейм и мафIэсгъэункIыфIхэм я махуэщ. Ар къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 373-рэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и апхуэдэ IэнатIэр илъэси 188-рэ зэрырикъур Налшык щагъэлъэпIащ.

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и мафIэсгъэункIыфIхэм я фэеплъым деж удз гъэгъахэр щагъэтIылъри, махуэшхуэ Iуэхум щыпащащ мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ IуэхущIапIэм и актовэ пэшым. Абы щызэхуэсат IуэхущIапIэм и унафэщIхэр, ветеранхэр, кърагъэблэгъа хьэщIэхэр.
  • Къызэхуэсахэм псалъэ гуапэхэмкIэ зыхуагъэзащ Урысей МЧС-м и Управле- нэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и гене-рал-майор Надежин Михаилрэ мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ къулыкъущIапIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм и унафэщI Къардэн Анзоррэ.
  • Надежин Михаил къыхигъэщащ ветеранхэм пщIэшхуэ зэрахуищIыр икIи узыншагъэ быдэ яIэну ехъуэхъуащ. Зи IэщIагъэм хуэIэижь лэжьакIуэхэми фIыщIэ яхуищIащ унафэщIым, ди республикэм, абы щыпсэухэм я шынагъуэншагъэм зэрытелажьэм папщIэ, адэкIи жыджэру, я къарур мыкIуэщIу, я му-радхэр къайхъулIэу псэуну зэригуапэри жиIащ.
  • Хабзэ зэрыхъуауэ, ветеранхэри лэжьакIуэ пэрытхэри ягъэгушхуащ. КъБР-м Ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министерствэм и щIыхь тхылъыр хуагъэфэщащ МафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ къулыкъущIапIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм и унафэщI Къардэн Анзор.
  • Урысей МЧС-м и медаль зэмылIэужьыгъуэхэр, ЩIыхь тхылъхэр, фэеплъ саугъэтхэр иратащ ветеранхэм, къалэн зэхуэмыдэхэр езыхьэкI лэжьакIуэ пщIы бжыгъэм. Урысей МЧС-м «За вклад в пожарное дело» и медалыр зыхуагъэфэщахэм ящыщщ КъБР-м МафIэсым зыщыхъумэнымкIэ и IуэхущIапIэм и ветеранхэу Апэжыхь Мухьэдин, Дыкъынэ Талий, КIуэкIуэ Руслан, Нэдзырэ Арсен сымэ.
  • Къызэхуэсахэр ирагъэплъащ «Пожарной охране России 373!» фильмым. Абыхэм я гукъыдэжыр къаIэтащ, я нэгу зрагъэужьащ «Шагъдий» цIыхубэ къэфакIуэ гупым (унафэщIыр Осетие Ипщэ Рес- публикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Унэжокъуэ Заремэщ), Арщыдан къуажэм дэт курыт еджапIэ №3-м и пэщIэдзэ классхэм щIэсхэм, Нарткъалэ и курыт еджапIэ №6-м и 6-нэ классым щеджэ Еро-къуэ Ясминэ сымэ. Абыхэм фIыщIэ хуащIу Iэгуауэшхуэ хуаIэтащ махуэшхуэр зы-гъэлъапIэхэм.
  • ДЫГУЛЫБГЪУ Жантинэ.