ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъубж БетIал Урысейм и командэ къыхэхар хуагъэфащэ

2021-12-18

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым ПауэрлифтингымкIэ, мас-рестлингымрэ сумомкIэ и федерацэм и президент Гъубж БетIал Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам и етIуанэ гупым и тренеру ягъэуващ.

  • БетIал 1992 гъэм бадзэуэгъуэм и 13-м Налшык къалэм къыщалъхуащ. 2009 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм дэт курыт еджапIэ №30-р къиухащ. Школым щыщIэс илъэсхэм IэпщэрызауэмкIэ, футболымкIэ, нэхъ иужьыIуэкIэ пауэрлифтингымкIэ зигъасэу щытащ. Курыт еджапIэ нэужьым УФ-м и МВД-м и еджапIэ нэхъыщхьэм и юридическэ факультетым щIэтIысхьащ. 2016 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ и факультетым и магистратурэр къиухащ.
  • Гъубжым и тренер лэжьыгъэм щIидзащ пауэрлифтингымкIэ япэ мастер зэхьэзэхуэм щытекIуа нэужь. БетIал и япэ гъэсэну щытащ и къуэш нэхъыщIэ Гъубж Iэдэм. Илъэс 15-м иту ар пауэрлифтингымкIэ ныбжьыщIэхэм я дунейпсо чемпион хъуащ икIи «спортым и мастер» цIэр къыфIащащ.
  • 2010 гъэм къыщыщIэдзауэ Гъубж БетIал «Элита» класс зиIэ 1 спортсмен, Спортым щIыхь зиIэ и мастеру 1, дунейпсо класс зиIэ спортым и мастеру 6, спортым и мастеру 38-рэ, спортым и мастерым и кандидату 42-рэ игъэхьэзыращ.
  • 2020 гъэм Гъубжым и нэIэ щIэту япэ дыдэу къызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым сумомкIэ и командэ къыхэхар икIи Урысей Федерацэм и чемпионатым хэтащ.
  • Гъубж БетIал Къэбэрдей-Балъкъэрым пауэрлифтингымкIэ, мас-рестлингырэ сумомкIэ и федерацэм и япэ президентщ.
  • 2020 гъэм фокIадэм и 30-м Урысей Федерацэм спортымкIэ и министр Матыцин Олег и унафэкIэ Гъубжым къыхуагъэфэщащ мас-рестлингымкIэ «Урысейпсо категорие зиIэ судья» дамыгъэр. 2021 гъэм и мазаем БетIал къратащ «мас-рестлингымкIэ категорие нэхъыщхьэ зиIэ тренер» цIэ лъапIэр.
  • 2021 гъэм и дыгъэгъазэм къыщыщIэдзауэ Гъубж БетIал  мас-рестлингымкIэ Урысей Федерацэм и етIуанэ командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэщ.
  • Жыласэ Замир.